http://img.tebyan.net/big/1390/09/20111126123721510_moharam-12.jpg
http://img.tebyan.net/big/1390/09/20111126123721510_moharam-12.jpg
امام خمینی: همه باید نظر خودشان را بدهند /

و هیچ کدام هم برایشان حتی جایز نیست که یک چیزی را بفهمند و نگویند.

/ باید وقتی می فهمند، اظهار کنند. /

این موافق هر که باشد ، باشد ، مخالف هرکه هم باشد ، باشد. /

( صحیفه امام،ج13،ص102)

آفـتـــاب در زنـجـیـــر! ... (اگر از آفتاب بیم نداشتند ، هر شمعی را گردن نمیزدند! ...) - ناخودآگاه کاری نکنید که بگویند صد رحمت به ...آفـتـــاب در زنـجـیـــر! ... (اگر از آفتاب بیم نداشتند ، هر شمعی را گردن نمیزدند! ...)نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 توسط عـبــد عـا صـی

 

  ناخودآگاه کاری نکنید که بگویند صد رحمت به ...

 

  جهت مراجعه به مرجع متن، یا عنوان اصلی، به پیوند فوق اشاره کنید


  بسم الله الرحمن الرحیم

هشت سال تمام مردم ونخبگان مردمی هزینه دادند تا بالاخره آسیبهای ویرانگر رویکرد مدیریتی "تزریق به اقلیت درجهت مهار اکثریت"یا همان رویکرد" پرورش نخبگان تبهکار برای مدیریت جامعه"  که اوج چنین تفکر پوپولیستی ونقابدار دردولت دهم نمود های آشکاری داشت ، حالا دردولت یازدهم برخلاف قول و وعده های داده شده به مردم !، دوباره همان باندگرایی نخبگان مشکلمدار وتصمیم گیری اطرافیان شیک پوش بی درد که تنها بجز رویکرد تملق وبله قربان گویی خاصیتی ندارند ،کم کم بوی جریان انحرافی نوینی  را به مشام می رساند ،همان جریان وتیمی که تادیروز هیچ اثری ازآنها درمبارزه با دروغ گویان اقتصادی وسیاسی نبود وبلکه درمواقعی که وزیر اقتصاد زوربلد اسبق درزمان استیضاح نمایشی مورد نقد نخبگان مردمی بودند ،همین تیم شیک پوش مدعی عدالت وتوسعه چسبیده به دولت تدبیر وامید  دستورحذف نظرات ودیدگاههای مردمی را ازتریبونهای نوشتاری ورسانه ای خود می دادند .

بنده نمی خواهم دوباره شعارها ووعده های انتخاباتی آقای روحانی را دراینجا لیست نمایم که بفرموده امام راحل (ره) "عالم محضرخداست و...".

بنده می خواهم بگویم که من شهروند بخاطر انتقاد ازبساط استبداد سیاسی ومدیریتی هشت سال گذشته خیلی هزینه دادم وزمانیکه نام روحانی را درصندوق باذکربسم اله ..می انداختم ،باورم این بود که این روحانی واقعا" روحانی است وهمچنانکه خودبارها درمحضرخدا تاکید کرده اند دولت راستگویان را مدیریت خواهند نمود .

بنده به عنوان یک دوست ونه معترض ومخالف دولت تدبیر وامید، به دلایل زیر درمورد حیات دوباره سیاسی افراط گرایان نقابدار نگران می شوم ونه تنها امیدم اهسته اهسته بی رمق می شود بلکه ظن بی اعتمادی به دولت مردان  جدید تاروپود وجودم را آزار می دهد وبنده بااین یادداشت می خواهم به حرمت رایی که به روحانی به عنوان تکلیف شهروندی ادا نمودم درباره حقوق وانتظارات خودنیز مطالبی را یادآوری نمایم که اگرخدای نکرده همچنان به آسیبهای زیر توجه نشود مطمئنم ویک درصدهم احتمال خطا نمی دهم که مردم عنقریب خواهند گفت صدرحمت به احمدی نژاد!.

الف- مهمترین عاملی که مردم را رنج می داد وعده های دروغین مدعیان عدالت اسبق بود که راست راستی به تریبون نگاه می کردند وباگستاخی تمام دروغ را عین حقیقت به مردم القاء می نمودند ،غافل ازاینکه تکرار دروغ نه همیشه ونه درهرفرهنگی توان مشتبه نمودن حقایق باباطل را نخواهدداشت وبلکه به انباشت نفرتها منجرخواهد شد.

حالا دولت راستگویان وعده های به مردم داده است اگر خدای نکرده بازهم باگذشت زمان وعده ها فراموش شود ،دیگرمردم ازدیانت روی گردان خواهندشد ،چراکه اگرمردم احمدی نژاد راتحمل کردند همچنان ساختارنظام را واسلامیت نظام راقبول داشتند واگر روحانی خطاهای احمدی نژاد را تکرارکند مستقیم روحانیت آسیب خواهد دید .

دراین مدت سپری شده ازعمردولت یازدهم ،هرچند تبلیغ آرامش وامنیت روانی رویکردغالب می باشد ولی درعمل ریشه وعلل واقعی ظلم واستبداد رها شده است مثال کارکرد آقای روحانی دراین حوزه ،شبیه دکتری است که بیماری خطرناکی را تشخیص می دهد ولی یاامکان عمل جراحی وترمیم ندارد ویااینکه خدای نکرده ....

اینکه مرتب بگوییم مردم به آرامش نسبی رسیده اند وامنیت روانی مردم تامین شده است ولی درعمل علل واقعی را توجه نداشته باشیم همین آرامش تبلیغی وصوری القا شده نیز بزودی رنگ خواهدباخت وقایع برمردم آشکارترخواهدشد .

تقریبا" هفته ای یکبار آن برادر قاضی به هربهانه حق وناحقی ،ازتداوم بگیروببند فتنه گران!(مخافان احدی نژاد نه نظام) سخن به میان می آورد انگارکه یادشون رفته هفت روز مانده به اتمام وزارت خویش خودشون نیز ازمنظر دولت اسبق به عنوان ....کنارگذاشته شدند حالا همین برادر که خود ازنزدیک با دروغ گویان وفرصت طلبان شناخت داشته ،می آید هفته ای یکبار ازسران فتنه وجریان فتنه و... سخن میراند.

آیا یکی ازانتظارات غالب مردمی که به روحانی رای داده بودند این نبود که مخالفین ومنتقدین را فتنه گرخطاب نکنیم؟

من هم اکنون دولت یازدهم را نقد می کنم آیارواست باتداوام همام رویکرد مدیریتی چماق وهیاهو من شهروند را به ستاربهشتی دوم بدل نمایند ودرآخرهم بگویند مخش تاب برداشته بود؟!

نتیجه کلام اینکه فرهنگ مدارا وشعورشهروندی هنوزهم ازسوی برخی مسئولین تهدید می شود وهنوزهم جماعتی دوست دارند با بالا نگهداشتن پرچم عثمان (چماق فتنه) مردم رابترسانند تا حرف دل خویش را با بانظام درمیان نگذارند ومن تداوم این رویکرد را هم برای نظام وحاکمیت وهم دولت تدبیر وامید خطر جدی تشخیص می دهم.

محصورین ورهبرانی که دربین مردم محبوبیت دارند وحداقل برای طیف قابل توجهی ازمردم قابل احترام می باشند هنوزهم دردادگاهی تشکیل نشده محکوم شده اند وتازه ازتداوم بگیروببندهم سخنها گفته می شود ،قطعا" تداوم چنین رویکردی دولت یازدهم را بامشکل مواجه خواهدنمود چه آقای روحانی بدانند ونتوانند این معضل را اصلاح کنند وچه ندانند وجریانهای چنین ناتوانیهای رابردولت تحمیل نموده باشند.

ب- دومین وعده آقای روحانی وعده های اقتصادی ورونق کسب وکاربود ،آقای روحانی بجای اینکه آسیبهای رویکرد من درآوردی وعوامفریبانه تزریق پول به جامعه (طرح هدفمندسازی یارانه که دراصل به طرح هدفمندسازی تورم وبیکاری تبدیل شده است ) رابررسی نموده باشند می فرمایند دولت چاره ای بجز ادامه مسیر گذشته راندارد و....

مومن خدا مسیرگذشته ویرانگر وخطرناک بود که مردم صدایشان درآمد وتورم نزدیک 60 درصدی که هیچ وقت هم گفته نشد برمردم تحمیل شد ،شاخص فلاکت باشتاب تندی فزونی گرفت ،رویکرد مدیریت اقتصادی استالینی حاکم گردید غافل ازاینکه درچنین فضایی شوری هم باشیم خواهیم پاشید و....

دیواربرداری درست این بود که بجای ورود به مرحله دوم حداقل یکسال آسیبهای گذشته را بررسی می کردید کاستیها راترمیم وویرانگریها راکنارمی گذاشتید وبعد فشاربراقشارمتوسط ومحروم تحمیل می کردید.

آقای روحانی چرابه فکرگرفتن مالیات ازطبقه مرفه جامعه نیفتادید تا کمبودهای پرداخت یارانه مرحله اول را جبران کنید وبجای آن مستقیم رفتید به عملیاتی سازی مرحله دوم؟

ج- یکی دیگر ازوعده های روحانی مبارزه بامفاسد اقتصادی وسیتمی بود که این مهم محقق نخواهدشد مگرآنکه سیتمهای ناظر سالمی داشته باشیم ،حالا مدیران نالایق وباندبازگذشته کم کم کنارمیروند ولی دوباره تیم دیگری جایگزین می شود که هیچ بعید نخواهد بود آنها هم دوباره به باندگرایی وتمرکزگرایی گرویده باشند.

راهکاردرست انتخاب مدیران اصل شایسته سالاری می باشد واینکه باانگیزه های انتقامی مدیران گذشته را کناربگذاریم همان فسادسیتمی هم تکرارخواهدشد ،خطرمدیریت درحوزه آسیب پذیری فساد باندگرائیها می باشد واینکه تیم شیک پوشی درحلقه دولت مدیریتهای اجرایی کلان را به سلیقه خود چینش نماید که این مورد خواسته وانتظارمردمی نخواهدبود.

یکی از ابزارهای مهم مبارزه بافسادسیستمی حمایت ازرسانه های مستقل وباپایگاه مردمی می باشد تا بی هراس ازباندهای قدرت وثروت آسیبها را به مردم گوشزد نمایند ولی دردوره نزدیک به یکساله شما حتی سایتهای مردمی فیلترشده( سایت آینده آنلاین) ازتداوم روشنگریها نومیدمی شوند وکنارمی کشند .

ازیک طرف مدیران شیک پوش جایگزین نقابداران گذشته می شود وازطرفی رسانه های مردمی وشجاع که انتظارهمکاری داشتند نومید می شوند ،حالا شما چگونه فسادسیستمی را می خواهید ازبین ببرید؟

د- یکی دیگر ازآسیبهای زجردهنده قبلی عوام فریبی وسفرهای استانی تبلیغی ونه اصلاحی بود ،متاسفانه شماهم بدتان نمی آید که مردم را به خیابان گردی بکشانید وشماسواره وانها پیاده هی بدوند بدوند تا مثلا"....

آقای روحانی چرا درممالک پیشرفته ازلحاظ اقتصادی وسیاسی روسای جمهورآنها مثل یک شهروند میروند هم بازدید وسرکشی می نمایند وهم هزینه اضافی برمردم خویش تحمیل نمی نمایند؟

ماتاکی مردم را به دنبال خودخواهیم کشید ،آیا وقت آن نرسیده که عوام فریبی را کنارگذاشته وبخاطرخدا بارویکرد مدیریت تخصصی و خدمت به سفرهای استانی مبادرت ورزیم؟

راهکاردرست جذب مردم وآنهم به صورت نهادینه توجه جدی به وجود احزاب مردمی وباسلایق متفاوت می باشد اینکه عوام فریبانی ازجریان بجای احزاب حرف می گویند بخاطراین است که آنها به آراء ونظر مردمی به رویکرد تزئینی نظر دارند وانتظارمردم ازشما به عنوان متولی تدبیر توجه جدی به حرمت احزاب باسلایق متفاوت می باشد طوریکه مرکزفراجناحی نظارت برکارکرداحزاب دردوره شما شکل گرفته باشد تا اگردردوره ای  افراط گرایان حاکم گشتند براحتی احزاب مخالف را قلع وقمع ننموده باشند.

مخلص کلام اینکه : سیاست خارجی اصلاح می شود ولی درسیاست داخلی نه تنها اصلاحی دیده نمی شود بلکه مردم کم کم می گویند که با آمریکا جورمی شوند تامردم را درفشاربگذارند،من عادت دارم شفاف حرف دلم رابگویم ومتاسفانه نه تنها بخاطر این ویژگی تحسین نشده ام بلکه هزینه های هم داده ام ،آقای روحانی کاری نکنید مردم بگویند صدرحمت به احمدی نژاد. والسلام

 تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی
 
درباره وبلاگ
گر در طلب لقمه نانی ، نانی /

گر در طلب گوهر كانی ، كانی /

این نكته رمز اگر بدانی ، دانی /

هر چیز كه اندر پی آنی ، آنی ...

مـــولانـــا

===============

امام خمینی:

همه باید نظر خودشان را بدهند /

و هیچ کدام هم برایشان حتی جایز نیست که یک چیزی را بفهمند و نگویند. /

باید وقتی می فهمند، اظهار کنند. /

این موافق هر که باشد ، باشد ، مخالف هرکه هم باشد ، باشد. /

( صحیفه امام،ج13،ص102)

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :