آفـتـــاب در زنـجـیـــر! ... (اگر از آفتاب بیم نداشتند ، هر شمعی را گردن نمیزدند! ...) گر در طلب لقمه نانی ، نانی / گر در طلب گوهر كانی ، كانی / این نكته رمز اگر بدانی ، دانی / هر چیز كه اندر پی آنی ، آنی ... مـــولانـــا =============== امام خمینی: همه باید نظر خودشان را بدهند / و هیچ کدام هم برایشان حتی جایز نیست که یک چیزی را بفهمند و نگویند. / باید وقتی می فهمند، اظهار کنند. / این موافق هر که باشد ، باشد ، مخالف هرکه هم باشد ، باشد. / ( صحیفه امام،ج13،ص102) http://FARSIBLOG.mihanblog.com 2017-09-20T15:46:03+01:00 text/html 2017-09-20T06:42:34+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی قضاوت سطحی ما مردم ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5066 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p></b><div dir="rtl" align="justify"><b> </b><div style="DIRECTION: rtl"><b> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> </b><div id="leadtxt" align="justify"><b> </b><div class="back_lead"><b> </b><div id="docDiv4Lead"><b> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <span style="background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif"> <a href="http://shenasname.com/index5.php?code=3096" style="text-decoration: overline blink"> <font color="#00B700">&nbsp;&nbsp; قضاوت سطحی ما مردم ...&nbsp; </font></a></font></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> </b> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="https://www.miyanali.com/usr/shabnam62/gal78.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 40px;" height="367" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://up.skinak.ir/view/32431/12227447429965644778.jpg" alt="نتیجه تصویری برای قضاوت سطحی" style="margin-top: 0px;" height="550" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8306960600/QEZ8WATE_SAT_HY_2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8306960600/QEZ8WATE_SAT_HY_2.jpg" height="452" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://farooghiye.com/wp-content/uploads/2014/04/1505414_542616382495455_344190614_n-599x275.jpg" alt="نتیجه تصویری برای قضاوت سطحی" style="margin-top: 87px;" height="252" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8306961984/QEZ8WATE_SAT_HY_3.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8306961984/QEZ8WATE_SAT_HY_3.jpg" height="464" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00"> &nbsp;&nbsp; پروفسورحسابی نقل می کند: </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> در سالهای پیش از انقلاب در یکی از روستاهای نیشابور مشغول گدراندن دوران خدمت سربازی در سپاه بهداشت بودم. یکی از روزها سوار بر ماشین لندرور به همراه دکتر درمانگاه از جاده-ای میگذشتیم که دیدم یک چوپان از دور چوبدستش را تکان میداد و به سمت ما میدوید، در آن منطقه مردم ماشین درمانگاه را می شناختند، ماشین را نگه داشتیم، چوپان به ما رسید و نفس نفس زنان و با لهجه ای روستایی گفت آقای دکتر مادرم سه روزه بیماره … به اشاره ما درب عقب لندرور را باز کرد و رفت عقب ماشین نشست … در بین راه چوپان گفت که دیشب از تهران با هواپیما به فرودگاه مشهد آمده و صبح به روستایشان رسیده و دیده مادرش مریض است … من وَ دکتر زیر چشمی به هم نگاه کردیم و از روی تمسخر خنده مرموزانه کردیم و به هم گفتیم: چوپونه برای اینکه به مادرش برسیم برای خودش کلاس میذاره … <br> به خانه چوپان رسیدیم و دیدیم پیرزنی در بستر خوابیده بود، دکتر معاینه کرد و گفت سرما خوردگی دارد دارو وُ آمپول دادیم و یکدفعه دیگر هم سر زدیم و پیرزن خوب شد … <br> &nbsp;دو سه ماه از این جریان گذشت و ما فراموش کردیم … یک روز دیدیم یک تقدیرنامه از طرف وزیر بهداری آن زمان آمده بود وَ در آن «از اینکه مادر پروفسور اعتمادی، استاد برجسته دانشگاه پلی تکنیک تهران معالجه نموده اید، تشکر میکنیم …». من و دکتر، هاج واج ماندیم، وَ گفتیم مادر کدام پروفسور را ما درمان کرده ایم؟ تا یادمان به گفته های چوپان و معالجه مادرش افتادیم … با عجله به اتفاق دکتر در خانه پیرزن رفتیم، و از او پرسیدیم مادر کدام پسرت استاد وُ پروفسور است؟ پیرزن گفت همانکه آن روز با شما بود … <br> </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> &nbsp;پسرم هر وقت به اینجا میاید، لباس چوپانی میپوشد و با زبان محلی صحبت میکند … <br> </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> &nbsp;من وَ دکتر شرمنده شدیم و من از آن روز با خودم عهد کردم، هیچکس را دست کم نگیرم! وَ از اصل وُ خاک و ریشه خودم فرار نکنم ... <br> عشق را بیمعرفت معنا مکن / زر نداری مشت خود را وا مکن / گر نداری دانش ترکیب رنگ / بین گلها زشت یا زیبا مکن / خوب دیدن شرط انسان بودن است / عیب را در این و آن پیدا مکن / دل شود روشن ز شمع اعتراف / با کس ار بد کرده-ای حاشا مکن / ای که از لرزیدن دل آگهی / هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن / زر بدست طفل دادن ابلهیست / اشک را نذرِ غم دنیا مکن / پیرو خورشید یا آئینه باش / هرچه عریان دیده ای افشا مکن&nbsp; <br> </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFF00"> &nbsp;«دکتر حسابی» </span></font></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> </div> </div> <span style="font-family: Tahoma; font-size:small"> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;ویرایش وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></span></font> </span></font> </p></span></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></strong></b></div><b><strong> </strong></b><strong> </strong> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </span></span> text/html 2017-09-19T06:37:12+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی ارزشمندتر از طـــلای نـــآب؟! ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5065 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p></b><div dir="rtl" align="justify"><b> </b><div style="DIRECTION: rtl"><b> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> </b><div id="leadtxt" align="justify"><b> </b><div class="back_lead"><b> </b><div id="docDiv4Lead"><b> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <span style="background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif"> <a href="http://shenasname.com/index5.php?code=407" style="text-decoration: overline blink"> <font color="#00B700">&nbsp; ارزشمندتر از طـــلای نـــآب؟! ...&nbsp;&nbsp; </font> </a></font></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> </b> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://res.mefair.com/Images/8b702b61-4690-4acc-a688-08e4d480f753/800/600/image.jpg" alt="نتیجه تصویری برای فلفل سیاه" style="margin-top: 14px;" height="412" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://www.htbg.com/Piperaceae/PIP-010-12-23-003/images/Piper_nigrum.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 14px;" height="412" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://img.tebyan.net/big/1395/11/87788127151478264196239853320221222513.jpg" alt="نتیجه تصویری برای فلفل سیاه" style="margin-top: 57px;" height="305" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <br> فلفل سیاه میوه های خشک شده تیره رنگ گیاه فلفل است. گیاه فلفل بومی جنوب هند است. فلفل سیاه علاوه بر این که خواص درمانی دارد و به غذا طعم می دهد، کاربردهای دیگری نیز دارد که در این مطلب به آن اشاره شده است.<br> &nbsp;</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"><span style="background-color: #FFFFCC">براق نگه داشتن رنگ لباس</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> : بعضی از لباس ها پس از شست و شو، کدر می شود اما این بار هنگام شست و شو مقداری فلفل سیاه (یک قاشق چای خوری) روی لباس ها بریزید و سپس ماشین لباسشویی را روشن کنید. این امر باعث براق شدن لباس ها می شود.<br> </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> &nbsp;رفع سرفه خلط دار </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> : اگر دچار سرفه خلط دار شده اید، کافی است یک فنجان چای سیاه حاوی مقداری فلفل سیاه و عسل مصرف کنید. این یک شیوه درمان قدیمی انگلیسی و طب سنتی چینی است.فلفل، گردش خون را بهبود می بخشد و باعث جریان یافتن خلط غلیظ می شود. عسل تسکین دهنده طبیعی و آنتی بیوتیک است.یک قاشق چای خوری فلفل سیاه تازه آسیاب شده و 2 قاشق غذاخوری عسل را در فنجان مخلوط کنید و روی آن آب جوش بریزید و بگذارید 15 دقیقه دم بکشد. یا این که مقداری فلفل سیاه روی برش لیمو بریزید و بمکید.<br> </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> &nbsp;ترک سیگار :</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> نتایج تحقیق سال 2013 نشان می دهد زمانی که مصرف کننده نیکوتین، روغن فلفل سیاه را استنشاق می کند، تمایل وی به مصرف این ماده (نیکوتین) کاهش پیدا می کند. داوطلبان احساس سوزش خفیفی را گزارش دادند که هنگام سیگار کشیدن نیز احساس می کنند. محققان به افرادی که سیگاری هستند توصیه می کنند هر زمانی که هوس سیگار کشیدن کردند، کمی روغن فلفل استنشاق کنند.<br> </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> &nbsp;رفع گرفتگی بینی :</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> فلفل سیاه، یک ضد احتقان طبیعی و حاوی ماده شیمیایی است که باعث رقیق شدن خلط می شود و از این طریق سینوس ها پاک می شود. تقریباً 5 قطره روغن فلفل سیاه با کمی روغن اوکالیپتوس را به آب جوش اضافه کنید. با استنشاق این مایه سینوس ها باز می شود.<br> </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> تسکین درد عضلات :</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> پس از یک تمرین ورزشی سخت، تقریباً همه دچار گرفتگی عضله می شوند که با ماساژ دادن با روغن فلفل سیاه می توان درد گرفتگی عضلانی را کم کرد. این روغن باعث گردش خون و ایجاد حرارت در عضلات می شود. این روغن به سفت شدن عضلات کمک می کند. 2 قطره روغن فلفل سیاه را با 4 قطره روغن رزماری و در صورت تمایل 2 قطره روغن زنجبیل به قسمت موثر بمالید.<br> </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> &nbsp;مراقبت از پوست :</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> فلفل دارای خاصیت ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی است که باعث صاف شدن پوست می شود. فلفل به طور طبیعی گردش خون را افزایش می دهد و این امر کمک می کند با ایجاد حرارت ملایم روی پوست، منافذ آن باز شود. فلفل سیاه به عنوان اسکراب، دانه های سرسیاه پوست را از بین می برد.<br> </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> &nbsp;درمان زخم :</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"><span style="background-color: #00B700"> فلفل خاصیت ضدباکتریایی دارد و باعث لخته شدن خون و در نتیجه متوقف شدن خونریزی نیز می شود. در جنگ جهانی دوم برای درمان سربازان زخمی و رفع خونریزی آن ها از فلفل سیاه استفاده می کردند.</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> &nbsp;خواص فلفل سیاه :</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> در برخی از شهرهای هند مردم روز را با یک فنجان قهوه سیاه همراه با مقداری پودر فلفل سیاه که داخل آن حل شده، آغاز می کنند. بسیاری از مطالعات و آزمایشات پزشکی تایید می کنند که فلفل سیاه فعالیت مجاری گوارشی را تقویت می کند و علاوه بر </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> بهبود فرآیند هضم غذا</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)">، تحریک کننده ترشحات بزاقی است. این ادویه هم چنین در </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> بهبود عملکرد معده</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> نقش مفیدی دارد.<br> </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> &nbsp;فلفل سیاه پرزهای چشایی را تحریک می کند و پیامی به معده می فرستد که باعث ترشح اسید هیدروکلوریک و در نتیجه هضم بهتر غذا می شود.</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> وجود اسید هیدروکلوریک برای هضم پروتئین ها و دیگر مواد غذایی در معده ضروری است. در استعمال داخلی به عنوان محرک اشتها، مدر، بادشکن، گرم کننده و ضد سم و برای رفع انواعی از مسمومیت های غذایی به کار می رود. همچنین </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> فلفل سیاه برای معالجه اسهال تابستانه، اسهال خونی، کاهش احتمال سرماخوردگی و دردهای روماتیسمی مفید است.</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> فلفل سیاه هم چنین </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> خواص آنتی اکسیدانی فوق العاده</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> ای دارد. این ادویه تاثیر فوق العاده ای برای مقابله با رشد باکتری های مضر بویژه در روده دارد. </span> </font></p> </div> <div align="justify"> <p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><font size="5" face="Latha"><span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></span></font> </span></font> &nbsp; </p></div></div></div><span style="font-family: Tahoma; font-size:small"></span></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></strong></b></div><b><strong> </strong></b><strong> </strong> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </span></span> text/html 2017-09-18T15:24:27+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی شَرم از خدا نباشه، انجام هر کاری مُجازه ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5064 <div style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0px" dir="rtl" align="right"><b><strong><b>&nbsp;<b style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(183,152,105); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: 3px; COLOR: rgb(68,68,68); FONT-SIZE: 12px; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> </b><p style="LINE-HEIGHT: 36px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl" align="justify"><b style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(183,152,105); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: 3px; COLOR: rgb(68,68,68); FONT-SIZE: 12px; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="BACKGROUND-COLOR: #00b700; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif; COLOR: #ffffff; FONT-SIZE: large; FONT-WEIGHT: 700">&nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b> </p></b><div dir="rtl" align="justify"><b> </b><div style="DIRECTION: rtl"><b> </b><div id="docDiv3TitrRou"><b><br>&nbsp; </b><div class="back_lead"><b> </b><div id="docDiv4Lead"><b> <div style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 4px; MARGIN-BOTTOM: 10px" class="title"> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" class="title"><b style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(183,152,105); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(42,32,17); FONT-SIZE: 12px; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffffcc"><font size="6" face="Arial" color="#00b700">&nbsp;&nbsp; شَرم از خدا نباشه، انجام هر کاری مُجازه ...<span lang="fa"> </span>&nbsp;</font></span></b> </p><p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" class="title">&nbsp;</p></div></b> <div align="justify"> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><img name="photo_j" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album890/11219556_1573654049581020_2397175722710359398_n.jpg" height="697" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)">&nbsp; شَرم از خدا نباشه، انجام هر کاری مُجازه ...&nbsp;&nbsp; </span></font></p></div> <div align="justify"> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><img name="photo_j" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album890/11206559_1573660062913752_7255982322802751314_o.jpg" height="778" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)">&nbsp; پیروزی از نگاه آدمـخـــواران ...&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><img name="photo_j" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album890/11205969_1573645622915196_2661597354017313601_n.jpg" height="811" border="0" width="550"></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)">&nbsp; باطلی که تا دندان مُسلح-ست ، </span></font></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)">&nbsp;تحمل ِ هیچ فریاد اعتراضی را ندارد ...&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><img name="photo_j" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album890/11205012_1573659846247107_4741107854701266772_n.jpg" height="756" border="0" width="550"></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)">&nbsp;اینم تَندیس یکی دیگه از مُزدوران «نظام سلطه» ... </span></font></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><img name="photo_j" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album890/11203279_1573644202915338_62233128721996564_n.jpg" height="778" border="0" width="550"></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00b700"><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffffcc">&nbsp;باز هم خون تو جـــوهَـــر قلم ِ آزادیخواهان میشود ... </span></font></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><img name="photo_j" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album890/11193375_1573650886248003_1221612551721941250_n.jpg" height="358" border="0" width="550"></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)">&nbsp;ثـمـــره-ی «زر ، زور ، تبعیض» ... </span></font></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><img name="photo_j" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album890/11188189_1573643039582121_4516695220399648132_n.jpg" height="754" border="0" width="550"></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)">&nbsp;وقتی با قطع شاخه-ها به نتیجه نمیرسند، </span></font></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)">&nbsp;هر تَرفندی میزنند تا به ریشه-ها برسند! ... </span></font></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p></div></div></div><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: small"> <p><font color="#000099"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)"><font size="5" face="Latha"><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffffcc; TEXT-DECORATION: overline"><b style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 56px; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(183,152,105); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; COLOR: rgb(68,68,68); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="BACKGROUND-COLOR: #f2f2f2; FONT-WEIGHT: 700"><font face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></span></font></span></font></p></span></div></div></div><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"></span></strong></b></div><b><strong> </strong></b> text/html 2017-09-18T05:26:50+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی مردم نان ندارند، اینها می‌خواهند به عیاشی بروند!؟ ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5063 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<blockquote><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b><p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p></blockquote> </b><div dir="rtl" align="justify"><b> </b><div style="DIRECTION: rtl"><b> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> </b><div id="leadtxt" align="justify"><b> </b><div class="back_lead"><b> </b><div id="docDiv4Lead"><b> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <blockquote> <h1 style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px" class="title"> <span style="background-color: #FFFFCC"> <font face="Microsoft Sans Serif"> <font color="#6600CC">&nbsp; </font> <a href="http://www.asriran.com/fa/news/560502/مردم-نان-ندارند-اینها-می‌خواهند-به-استادیوم-بروند" target="_blank"> <font color="#6600CC">مردم نان ندارند، اینها می‌خواهند به عیاشی بروند!؟ ...&nbsp; </font></a></font></span></h1> </blockquote> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> <blockquote> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></blockquote> </div> </b> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1396/6/26/740061_429.jpg" title="مردم نان ندارد، اینها می‌خواهند به استادیوم بروند" alt="مردم نان ندارد، اینها می‌خواهند به استادیوم بروند" style="border: 0px none" class="img-responsive" height="365" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00"> &nbsp;عصر ایران ؛ مصطفی داننده :</span></font><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> این روزها بحث ورود خانم‌ها به ورزشگاه برای دیدن مسابقات فوتبال داغ داغ است. قبل از این نیز ماجرای لغو کنسرت‌ها در برخی شهرها به ویژه مشهد تبدیل به داستان هزار و یک شب کشور شده بود. </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#CE0000">وقتی این دغدغه‌ها مطرح می‌شود، عده‌ای با پاک کردن صورت مسئله می‌گویند مردم نان ندارند بخورند اینها می‌خواهند به استادیوم بروند یا وقتی جوانان بیکار هستند چرا کنسرت برگزار می کنند. </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC">&nbsp;این افراد اعتقاد دارند مسئولان کشور نباید وقت خود را صرف این کارها کنند و بهتر است به مشکلات اقتصادی کشور برسند. &nbsp;حرف این افراد در مورد این که کشور دچار مشکلات عدیده اقتصادی است درست است. بله، بسیاری از جوانان درگیر اشتغال، ازدواج، مسکن و ... هستند. بسیاری از مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند اما آیا این مشکلات باعث نمی-شود ما چشم خود را بر دیگر مشکلات دیگر ببندیم و مانع از حقوق مردم بشویم.<br> &nbsp;علاوه بر این، این موارد ارتباطی با هم ندارند. عدم برگزاری کنسرت یا عدم حضور خانم ها در ورزشگاه ها، مشکلات اقتصادی را حل نمی-کند بلکه تنها بخشی از جامعه را از حق و حقوق خود محروم می کند. همچنین صاحبان چنین استدلال هایی انگیزه اصلی خود را در مخالف با برگزاری کنسرت یا ورود خانم ها به ورزشگاه ها را در پشت چنین استدلال هایی پنهان می کنند.<br> &nbsp;تصور کنید خانه شما دچار مشکلات عدیده‌ای است. دیوارش ترک خورده، آب قطع است، برق ندارید. قطع بودن آب احتمالا برای شما جدی تر از مشکلات دیگر است. سعی می‌کنید آن را حل کنید اما آیا در این میان تلاش نمی‌کنید به مشکل برق هم رسیدگی کنید یا فکری به حال دیوار ترک خورده کنید. &nbsp;امروز هم ایران یک مشکل اساسی به نام اقتصاد دارد و مسئولین هم در حال تلاش برای حل آن هستند اما نمی‌شود به خاطر این مشکل، چشم خود را برای دیگر مشکلات کشور ببندیم.<br> &nbsp;همین نرفتن جوانان به کنسرت به ویژه در شهر مشهد و یا نرفتن زنان به استادیوم می‌تواند در سال‌های پیش رو تبدیل به معضلی بزرگ برای کشور شود.<br> &nbsp;معمولا در جهان ورزشگاه‌ها و سالن‌های کنسرت محلی برای تخلیه انرژی جوانان است. جوان احتیاج به تخلیه انرژی جوانی دارد. برای جوان به ویژه خانم‌ها چه جایی امن تر از کنسرت و ورزشگاه‌ها.<br> &nbsp;تصور کنید جوانان نتوانند انرژی‌ها نهفته خود را تخلیه کنند. می‌دانید این انرژی‌های نهفته و البته سرخورده می‌تواند چه مشکلاتی برای این افراد بوجود بیاورد. &nbsp;به راحتی با دست خودمان مشکلات کوچک با راه حل‌های ساده را چنان بزرگ می‌کنیم که نمی‌توانیم از پس آن بر بیاییم.<br> </font></span> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #00B700"> &nbsp;نکته‌ای که برخی دوستان فراموش کرده‌اند این معناست که جوان امروز با جوان ده یا بیست سال پیش فرق دارد. برای این جوانان این نسل، اندازه جهان برای به اندازه یک موبایل یا تبلت است.</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> &nbsp;به واسطه شبکه‌های جهانی امروز تمام اتفاقات دنیا پیش چشم آنهاست. متولدین دهه 60، 70 و حتی 80 در جریان تمام اتفاقات فرهنگی و اجتماعی دنیا هستند.<br> &nbsp;با مشکلات این نسل نمی‌شود همانگونه برخورد کرد که در دهه 60 برخورد می‌شد. جوانان امروز احتیاجی به رفتاری ایجابی دارند نه برخوردی سلبی. باور کنیم با رفتن زنان به ورزشگاه یا برگزاری کنسرت هیچ مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد و تازه بسیاری از مشکلات هم حل خواهد شد.<br> </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> &nbsp;کاش از خودمان سوال می‌کردیم دلیل گرایش برخی جوانان امروز ایران به سمت رفتارهای غیرصحیح، پرخطر و آسیب های اجتماعی از جمله مواد مخدر چیست؟</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> &nbsp;</span></font></p> </div> </div> </div> <span style="font-family: Tahoma; font-size:small"> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp; تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></span></font> </span></font> </p></span></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></strong></b></div><b><strong> </strong></b><strong> </strong> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </span></span> text/html 2017-09-16T14:44:08+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی صمدی-های خودبین ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5060 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p></b><div dir="rtl" align="justify"><b> </b><div style="DIRECTION: rtl"><b> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> </b><div id="leadtxt" align="justify"><b> </b><div class="back_lead"><b> </b><div id="docDiv4Lead"><b> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;<span style="background-color: #FFFFCC"><font size="6" face="Microsoft Sans Serif"><a href="http://shenasname.com/index5.php?code=2726" style="text-decoration: overline blink"><font color="#CE0000">&nbsp;&nbsp; صمدی-های خودبین ...&nbsp;&nbsp; </font></a> <font color="#CE0000"><u> <span style="text-decoration: overline">&nbsp; </span></u></font></font></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> </b> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8306544434/XODB3NY_HEM8QAT_AST_2.JPEG" alt="http://s9.picofile.com/file/8306544434/XODB3NY_HEM8QAT_AST_2.JPEG" class="shrinkToFit" height="550" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8306544518/XODB3NY_HEM8QAT_AST_4.JPEG" alt="http://s9.picofile.com/file/8306544518/XODB3NY_HEM8QAT_AST_4.JPEG" class="shrinkToFit" height="550" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8306544642/XODB3NY_HEM8QAT_AST_6.JPEG" alt="http://s9.picofile.com/file/8306544642/XODB3NY_HEM8QAT_AST_6.JPEG" height="412" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8306545284/XODB3NY_HEM8QAT_AST_1.JPEG" alt="http://s8.picofile.com/file/8306545284/XODB3NY_HEM8QAT_AST_1.JPEG" class="shrinkToFit" height="548" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8306545334/XODB3NY_HEM8QAT_AST_3.JPEG" alt="http://s8.picofile.com/file/8306545334/XODB3NY_HEM8QAT_AST_3.JPEG" height="291" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8306545442/XODB3NY_HEM8QAT_AST_5.JPEG" alt="http://s8.picofile.com/file/8306545442/XODB3NY_HEM8QAT_AST_5.JPEG" height="365" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><br><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> چند سال پیش تو محله ما همسایه-ای داشتیم خود شیفته و از خود راضی، خودشو عقل کل میدونست. تو کار همه اهالی محل دخالت میکرد اما اجازه نمیداد کسی در موردش حرفی بزند ، اسمش هم آقا صمد بود. <br> &nbsp;یک عادت بسیار بدی هم خانوادگی داشتن این بود که حتما در طول هفته با یکی درگیر میشدند. بعد کلی داد و بیداد تو کوچه میکردن وُ میرفتن بالا پشت بام شروع میکردند به جیغ و داد و گفتن بد و بیراه به طرف. به خیال خودشون میخواستن آبروی طرفو ببرن. تا اینکه خدا خواست یکی از همسایه ها میخواست خونه-شو بفروشه بره به شهر همسرش. بقول همسرش میگفت آخر عمری میخوام در کنار بابا و مامانم که پیر شدن باشم و عصای دستشون. این آقا خونه را فروخت به یه نفر به اسم آقا طاهر. ظاهرش خیلی خوش تیپ و بلند قد و صدای رسایی هم داشت . سه تا پسر و دوتا دختر هم داشت اما همسرش واقعا کلانتر بود و از خدا خواسته کلانتر محل هم شد. زن و شوهر افرادی بودند مردم دار، اما اگر کسی میخواست به کسی زور بگه یا کسی رو اذیت کنه حسابی جلوش در می-اومدند . البته اولش با نصیحت و آیه و حدیث. اما اگر نمیشد، حتما طرف یه سیلی از آقا طاهر که واقعا هم برای خودش غولی بود میخورد. همه اهل محل بهشون احترام میذاشتن بخاطر این اخلاق حسن-شون. تا اینکه زد یه روزی همسر صمد آقای خود شیفته که دل خوشی هم از اینا نداشت با همسر آقا طاهر درگیر شد. طبق معمول تو کوچه داد و بیداد کردند بعدش رفتن پشت بام جیغ و داد کردن. وقتی آقا طاهر از سر کار برگشت اومد خونه وضعو دید رفت درشونو زد. کلهم اجمعینهمشون ریختن بیرون. آقا طاهر با خوشرویی سئوال میکرد اونا همشون یهویی با داد و بیداد جواب میدادند. هرچه آقا طاهر خواهش میکرد پدر خانواده حرف بزنه هیچکدام راضی نمیشدن و همگی باهم برای یه سئوال جواب میداند. آقا طاهر دید نه بابا اینا اهل صحبت کردن و احترام نیستن. دو قدم گذاشت جلو یقه-ی آقا صمد رو گرفت بلندش کرد کوبیدش زمین بعد پسرشو زد زمین ، بعد زنشو زد زمین. دختراش رفتن تو درو بستن. آقا طاهر گفت ضعیفه ی سلیطه بلند شو برو گمشو حالا با هرکدوماز دستاش پدر و پسر رو گرفته کله شونو بهم میزد، اینا هم اولش بد و بیراه میگفتن بعدش افتادن به خواهش تمنا و غلط کردیم. همسایه ها رفتن جلو وَ پا در میانی کردن موضوع حل شد اما همگی خوشحال بودن که این آقا صمد خود شیفته بد جوری دماغ سوخته شد اونم برای اولین بار. دیگه محل امن و امان شده بود آقا صمد و خونواده-اش هم سر براه شده بودند به همه سلام میدادند. <br> &nbsp;تو مملکت ما هم هستن افرادی که خود شیفته هستن گاهی دماغ سوخته میشن باز هم از خر شیطون نمیان پائین. <br> مکرو ومکر الله والله خیر و الماکرین. یدالله فوق ایدیهم ... <br></span></font><font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></span></font> </span></font></p></div></div></div><span style="font-family: Tahoma; font-size:small"><p> </p></span></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></strong></b></div><b><strong> </strong></b><strong> </strong> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </span></span> text/html 2017-09-15T09:18:10+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی اگه اینطوریه، من نه انقلابی هستم نه حزب الهی! ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5059 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p></b><div dir="rtl" align="justify"><b> </b><div style="DIRECTION: rtl"><b> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> </b><div id="leadtxt" align="justify"><b> </b><div class="back_lead"><b> </b><div id="docDiv4Lead"><b> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <h4 style="text-align: right"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font> <a href="http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(txu5pco4exfuk2ib34d3v5hm))/detail/682983/weblog/zaeri" target="_blank"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> اگه اینطوریه، من نه انقلابی هستم نه حزب الهی! ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></a></span></h4> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> </b> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mut iQQm4oLWvnAw-HwpH6ZlgJaI" alt="تصویر مرتبط" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFrFIJOpq-55ZN6gSa3EWQcnkQwyi82iuOnhA_ih-9qeai2XkB" style="margin-top: 0px;" height="550" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://cdn.wisgoon.com/?b=dlir-s3&amp;f=10531439628227211603.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 14px;" height="412" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://www.shafaf.ir/files/fa/news/1392/12/18/101186_328.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 42px;" height="342" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSQXbT5YNNgmUNzMCwhCoEym6azTXyCnk0jIUqIxk3lBEg6ksq" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSQXbT5YNNgmUNzMCwhCoEym6azTXyCnk0jIUqIxk3lBEg6ksq" height="533" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mut iFa5IQ2APWRE-HwpH6ZlgJaI" alt="تصویر مرتبط" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo_fdZgxsQqBdMWZEPidjNSKntPr6R5FgpFWjGK_1IfHxRAxWw" style="margin-top: 10px;" height="423" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://cdn.wisgoon.com/?b=dlir-s3&amp;f=10531459200292446732.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px;" height="533" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00"> &nbsp;وبلاگ محمدرضا زائری، نویسنده و تحلیلگر مسائل فرهنگی، خبرآنلاین :</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> دوستان اصولگرا، رفقای انقلابی، عزیزان حزب اللهی، جامعه محترم مدرسین، جامعه محترم روحانیت مبارز، جمعیت های مختلف و جبهه های رنگارنگ کوچک و بزرگ سیاسی! همه باید بیاموزیم و بفهمیم که هر انتخاب ما اقتضائات و پیامدهایی دارد که خواسته یا ناخواسته باید بپذیریم و پایشان بایستیم.<br> در تصمیم های شخصی، زندگی خانوادگی و مسایل اجتماعی همیشه باید به خاطر داشته باشیم كه نمی شود هم خدا را بخواهیم و هم خرما را!<br> اگر دموكراسی را به هر دلیل پذیرفتیم و شعارش را دادیم و مدالش را به گردن آویختیم باید این را هم قبول كنیم كه همیشه آرای عمومی به نفع ما نیست و به قاعده "گهی زین به پشت و گهی پشت بر زین" باید بعضی وقت ها ما مغلوب باشیم.<br> اگر توقع داریم وقتی رأی آورده ایم دیگران به جای آشوب و فتنه در برابر غلبه و پیروزی ما تسلیم شوند، با همان منطق و قاعده باید بپذیریم كه وقتی دیگران رأی می آورند و پیروز می شوند غلبه آنان را به رسمیت بشناسیم و در مقابل تصمیم و نظر آنان كوتاه بیاییم!<br> تلخ است؟ بله، هست اما آنان نیز روزی همین تلخی را چشیده اند! دشوار است؟ آری، اما آنان نیز روزی همین دشواری را كشیده اند!<br> دنده مان نرم و چشممان كور! باید بیاموزیم به جای ناسزاگفتن و تهمت زدن و شعار دادن بنشینیم و ایرادهایمان را بررسی كنیم و به آینده بیندیشیم و فكر كنیم چه طور می شود دل مردم را به دست آورد و آرایشان را جلب كرد و روی افكار عمومی تأثیر گذاشت؟<br> این كه وقتی رأی نیاورده ایم پیروزی طرف مقابل را نفوذ دشمن قلمداد كنیم و با خشم و غضب به فحاشی و توهین بپردازیم با كدام منطق و معیار دینی و انسانی سازگار است؟ ناسلامتی ما قرار است الگوی مردمسالاری دینی را به دنیا ارائه دهیم و دیگران را دعوت كنیم كه بیایند و مثل ما بشوند!<br> همه سرمایه جمهوری اسلامی و دستاورد انقلاب و افتخار امام راحل این است كه توانسته مدلی عرضه نماید كه میان مبانی مشروعیت دینی و اصول دموكراسی بشری جمع كند.<br> اكنون با تجربه ای سی و چند ساله مخصوصا بین كشورهای منطقه و در فضای بعد از حضور ترامپ و رسوایی داعش این بزرگترین وجه ممیزه و ارزش افزوده ماست.<br> این روزها رفتار و گفتار برخی دوستان مدعی اصولگرایی و ارزش مداری در تخریب دولت آقای روحانی و جناح اصلاح طلب شدیدا باعث تأسف و شرمندگی است.<br> گذشته از این كه برخی از واكنشها و رویكردها اصلا توجیه شرعی و اخلاقی ندارد همیشه در این گونه موارد جای یك پرسش جدی خالی است؛ آیا این رییس جمهوری در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی رأی آورده و با اكثریت آرای عمومی به این جایگاه رسیده است ؟<br> اگر آری كه این بازی ها چیست؟ خوشتان نمی آید زحمت بكشید و به تعبیر ظریف و دقیق رهبر معظم انقلاب بروید كاری كنید كه مردم رای شما را بپذیرند و به شما تمایل و گرایش پیدا كنند!<br> آن وقت البته دیگر امامان جمعه های ما نمی توانند هر طور دلشان خواست حرف بزنند، آن وقت سخنگوی یك قوه ما نمی تواند هر طور دلش خواست مصاحبه كند، آن وقت دیگر فرمانده نظامی و امنیتی ما نمی تواند سخنرانی سیاسی داشته باشد! آن وقت دیگر همه ما مجبوریم به مخاطبان خود احترام بگذاریم و نمی توانیم هنرمندان و نخبگان را مشتی مطرب و رقاص بخوانیم!<br> اگر هم قرار است روال و مشی نظام نوعی دیكتاتوری دینی باشد و فقط شما و جریان مورد علاقه شما و كاندیدای مورد نظر شما به حاكمیت و قدرت برسد كه خوب، راحت حرف دلتان را بزنید و به صراحت بگویید تا امثال من هم تكلیف خودمان را بدانیم!<br> چه قدر مگر من دیگر می توانم در مقابل جوانان و نخبگان و دانشجویان توجیه كنم و جواب سربالا بدهم؟<br> اگر رویكرد و ادبیات امثال آقای سعید قاسمی منش انقلاب و منطق حزب الله است، من نه انقلابی هستم و نه حزب اللهی! و اگر نیست - كه من معتقدم نیست - لطفا قاطعانه و جدی، خط و جبهه خودتان را جدا كنید و موضع خود را آشكارا بر زبان آورید و در عمل نشان دهید!<br> &nbsp;</span></font></p> </div> </div> </div> <span style="font-family: Tahoma; font-size:small"> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp; تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></span></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></strong></b></div><b><strong> </strong></b><strong> </strong> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </span></span> text/html 2017-09-14T15:42:31+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی آیت‌الله امجد: بدبختی ما این است که همه را جهنمی و خود را بهشتی می‌دانیم ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5058 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p></b><div dir="rtl" align="justify"><b> </b><div style="DIRECTION: rtl"><b> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> </b><div id="leadtxt" align="justify"><b> </b><div class="back_lead"><b> </b><div id="docDiv4Lead"><b> </b><div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"><b> <h1 style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px" class="title"> <span style="text-decoration: overline"> <font face="Microsoft Sans Serif"> <a href="http://www.asriran.com/fa/news/476474/آیت‌الله-امجد-بدبختی-ما-این-است-که-همه-را-جهنمی-و-خود-را-بهشتی-می‌دانیمبا-دین-شهید-و-انقلاب-نمی‌توان-بازی-کرد" target="_blank"> <span style="background-color: #FFFF00">آیت‌الله امجد:</span><span style="background-color: #FFFFCC"><font color="#6600CC"> بدبختی ما این است که همه را جهنمی و خود را بهشتی می‌دانیم ...&nbsp; </font></span></a></font></span> </h1> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> </b><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"><b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> </b> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <br> <font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به گزارش جماران، آیت الله امجد شب احیاء ، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در موسسه نوید صالحین، گفت: در این عالم، برخی احکام بر برخی احکام دیگر و برخی قوانین بر برخی قوانین دیگر حاکم هستند. تبعیت بر همه چیز حاکم است و اگر تبعیت بر همه چیز حاکم باشد، جامعه به این بدبختی نمی‌افتد.<br> آیت الله امجد در ادامه تصریح کرد: به راستی شکر کدام نعمت خدادادی را می‌توانیم به جا آوریم؟ شما می‌توانید شکر کنید که خدا ما را وادار کرده روزی ۱۰ مرتبه قرآن بخوانیم؟ امام با آن همه گرفتاری روزی چندین مرتبه قرآن می‌خواند؛ امام چهره مظلومی است.<br> وی با اشاره به اینکه هرچه خدا گفت، برعکس انجام دادیم، تصریح کرد: ما امانت خدا هستیم و به خودمان خیانت کردیم؛ خدا گفت «نکنید»، انجام دادیم؛ خدا گفت «انجام دهید»، نکردیم. ما گوش شنوا نداریم.<br> </font></span><font size="4"> </font></font><font size="4"> <font face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> &nbsp;آیت الله امجد با تاکید بر اینکه اعتدال نداریم، گفت: یا هیچ کاری را انجام نمی‌دهیم، یا همه کار می‌کنیم. مدیر باید دارای ۴ شرط مدیریت باشد؛ مدیر باید اختیار داشته باشد، امین باشد، حسابرس باشد و آگاهی داشته باشد.<br> </span> </font> <font face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> وی با تاکید بر اینکه مشکلات زیادی در جامعه وجود دارد که انسان را خُرد می‌کند، اظهار کرد: امشب آمده‌ایم تا قرآن را روی سر بگذاریم؛ قرآن نور است، قرآن هدایت است. مشکلات جامعه کم نیست؛ مشکلات جامعه آدم را خرد می‌کند. امشب آمدیم برای ظهور امام زمان (ع) دعا و طلب مغفرت کنیم. باید از گناهان خود توبه کنیم.<br> آیت الله امجد با اشاره به شهادت آیت الله مدنی، گفت:</span></font><font face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"><span style="background-color: #FFFFCC"> آیت الله مدنی ۴۰ سال قبل از شهادتش، شک کرده بود که کشته می‌شود، وی یکپارچه نور بود؛ شب احیاء بالای منبر رفته بود و به مردم گفته بود که «آقایان شما آمدید از گناهانتان توبه کنید، من آمده‌ام از منبر‌هایم توبه کنم». آیت الله مدنی، شهید بزرگوار، نسبت به ارزش‌ها حساس بود اما بالای منبر رفته بود و گفت که می‌خواهم از منبر خود توبه کنم.</span></font><font face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> وی با تاکید بر اینکه آمده‌ایم امشب با علی (ع) آشتی کنیم و او را بشناسیم، اظهار کرد: این دنیا متاع غرور و متاع بلاغ است؛ دنیا معبد، دانشگاه و جای انبیاء است؛ اینجا از بهشت بالا‌تر است چرا که در بهشت ترقی عملی نیست، در دنیا با یک صلوات به عرش می‌رسید. اینجا، جای متاع بلاغ است. اما هیچ کس به اندازه حضرت علی (ع) به دنیا تیر نزده است، چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن.<br> آیت الله امجد با تاکید بر اینکه انسان نباید اسیر نان و آب باشد، گفت: ما همه ابزار خدادادی، زمین، آسمان، کهکشان و... را که برای انسان آفریده شده را به یاد داریم؟ فرض کنیم بهشت و جهنم نباشد، آیا درست است که گناه کنیم؟ همه این‌ها برای این است که انسان نان و آب داشته باشد.<br> وی تصریح کرد:</span></font><font face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"><span style="background-color: #00B700"> پیغمبر (ص)، حضرت علی و امام زمان (عج) پدران شما هستند، چه غم دارید؟ کسی پدر دارد، غم دارد؟ علی (ع) بعد از پیامبر جانشین است، علی جان شیرین پیامبر است. خدا به نام علی (ع) جلوه کرده است، می‌خواهید خدا را ببینید، علی (ع) را ببینید.</span></font><font face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> آیت الله امجد با تاکید بر اینکه اگر مجتهد عادل و رساله عملی داشته باشیم، پیرو علی می‌شویم، خطاب به حاضرین اظهار کرد: انسان درصورتی که خود را بشناسد می‌تواند خدا را بشناسد، خود را بیابید تا خدا را بشناسید. چه بخواهید و چه نخواهید بهشت و جهنم وجود دارد، امشب خود را بشناسید.<br> وی ادامه داد: فردی به امام حسین (ع) می‌گوید، می‌خواهم گناه کنم؛ امام حسین (ع) مانند ما نیست که به او بگوید خبیث، ملعون؛ او را بگیرید، ببرید، ۱۱۰ را خبر کنید و ببرید زندان؛ امام حسین (ع) انسان است. بشر با انسان فرق می‌کند؛ این بشر آمده تا انسان شود، انسان بی‌‌‌نهایت بزرگ. حضرت می‌فرماید، اگر می‌خواهی گناه کنی، برو جایی که خدا تو را نبیند؛ این بزرگان این گونه تربیت می‌کردند.<br> آیت الله امجد افزود: ممکن است فردی اهل گناه باشد و در ‌‌نهایت به بهشت برود، ممکن است فردی تمام عمر در حوزه باشد و به ته جهنم برود. تمام بدبختی ما از خودبینی و تمام سعادت در خدا پرستی است. انسان باید بداند که مبداء است. دریا است؛ خویش را باید در خویش پیدا کند. ما خودبینیم. خودبینی، تکبر، کبر به همراه می‌آورد.</span></font><font face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"><span style="background-color: #00B700"> ما دو دشمن چون نفس و زینت دنیا داریم و تمام بدبختی ما از خودپرستی، خودبینی و عدم خداپرستیمان است. ما همه را جهنمی و خود را بهشتی می‌دانیم.</span></font><font face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> وی با تاکید بر اینکه امشب برای توبه آمده‌ایم، اظهار کرد: خدا غیر از قاتل امام حسین (ع) همه را می‌بخشد؛</span></font><font face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"><span style="background-color: #FFFFCC"> هرکس، هرچه، هرجا، هر فرصت می‌تواند توبه کند. توبه، پشیمانی است. ما مرده‌های عمودی هستیم که بعدا افقی می‌شود. باید «خداییمان» را کنار بگذاریم، در این صورت آدم می‌شویم؛ تا خدایی می‌کنیم، آدم نمی‌شویم. اگر بتوانیم امشب خودخواهیمان را کنار بگذاریم به عرش می‌رویم.</span></font></font></p></div> </div> </div> <span style="font-family: Tahoma; font-size:small"> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp; تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></span></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></strong></b></div><b><strong> </strong></b><strong> </strong> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </span></span> text/html 2017-09-13T16:58:00+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی فرهنگ تقدیس وَ فرهنگ انتقاد ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5057 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p></b><div dir="rtl" align="justify"><b> </b><div style="DIRECTION: rtl"><b> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> </b><div id="leadtxt" align="justify"><b> </b><div class="back_lead"><b> </b><div id="docDiv4Lead"><b> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <font face="Microsoft Sans Serif"> <span style="letter-spacing: 3pt; vertical-align: bottom"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#0000FF"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </u> </font> <a target="_blank" class="title4" href="http://www.zibakalam.com/news/2345" title="1396/06/21 "> فرهنگ تقدیس وَ فرهنگ انتقاد ...</a><font color="#0000FF"><u> &nbsp;&nbsp;&nbsp; </u></font></span></span></font></h1> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> </b> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://axgig.com/images/22241388418641246030.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px;" height="628" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2013/02/de9894caecc31e19020b6b3c9476d0a41.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px;" height="580" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/4/27/96354_601.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px;" height="507" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://www.binanews.ir/wp-content/uploads/2014/11/chelcheragh.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px;" height="785" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://images.khabaronline.ir//images/2016/12/16-12-5-18585894252_980.jpg" alt="نتیجه تصویری برای کاریکاتور فرهنگ انتقاد" style="margin-top: 0px;" height="628" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://media.snn.ir/Original/1393/10/27/IMG13363739.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 26px;" height="383" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"> <span style="background-color: #CCFFFF">آزادی بیان در غرب : 1- «علیه اسلام»&nbsp; 2-«علیه اسرائیل» </span> </font></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/92-09/06/hendooneh-zir-baghal-1.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 26px;" height="383" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://images.khabaronline.ir//images/2016/7/16-7-31-13475913707331_1318398001511180_1204708019_n.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px;" height="550" border="0" width="550"></p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00"> &nbsp; دکتر صادق زیباکلام </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> : توئیتی-ای که بعد از مصاحبه تلویزیونی سه‌شنبه‌شب هفته گذشته آقای رئیس‌جمهور گذاردم مبنی بر اینکه «</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><span style="background-color: #FFFFCC">به نظر می‌رسد ما دو ایران داریم یکی در عالم واقعیت و دومی هم در ذهن آقای روحانی» با واکنش و انتقادات زیادی از سوی کاربران روبه‌رو شد. فصل مشترک بسیاری از آن‌ها هم انتقاد و حمله به بنده بود که «من کی متوجه این دوگانگی در آقای روحانی شدم؟</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> آیا زمانی که در انتخابات برای ایشان می‌دویدم هم به این نکته واقف بودم؟ یا اینکه این را بعداً کشف کرده‌ام؟» بسیاری هم بنده را متهم می‌کردند که «حالا که مردم را کشانده‌ام پای صندوق و خَرم از پل گذشته، دارم روحانی حقیقی را معرفی می‌کنم». برخی هم بنده را متهم به «بلاتکلیفی و تذبذب می‌کردند و اینکه خودم هم نمی‌دانم که نظرم در مورد آقای روحانی چه می‌باشد و منظماً تغییر جهت می‌دهم».</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><span style="background-color: #FFFFCC"> در خوش‌بینانه‌ترین حالت متهم شدم به بی‌اطلاعی و عدم شناخت از روحانی واقعی و در بدبینانه‌ترین حالت متهم شدم به سوءاستفاده از اعتماد مردم و بهره‌برداری از اطمینانشان به خودم. <span style="line-height: 200%;">&nbsp; </span></span> </font><span style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> </div> <span style="background-color:#CCFFFF"> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> دوستان، عزیزان، یاران!<br> پایین بودن سطح توسعه‌نیافتگی سیاسی باعث می‌شود تا فرهنگ یا درست‌تر گفته باشم، پاردایم فضای سیاسی حاکم بر جامعه‌مان با ضعف‌ها و کاستی‌های فراوانی روبه‌رو باشد.</font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"><span style="background-color:#FFFFCC"> یکی از این کاستی‌ها و جدی‌ترین آن‌ها ضعف «تفکر انتقادی» است. ما معمولاً اگر از یک جریان فکری، شخصیت، گفتمان یا مرجع سیاسی طرفداری می‌کنیم، می‌بایستی تا به آخر ثناگوی آن بوده و هیچ کاستی و نقطه‌ضعفی را در آن نپذیریم. به‌عنوان‌مثال وضعیتی که در میان بسیاری از طرفداران نظام به چشم می‌خورد به‌جز ستایش، تقدیس و تمجید، کلام دیگری از آنان در خصوص نظام و بسیاری از تصمیمات، سیاست‌ها و عملکردش شنیده نمی‌شود. تمجید و ستایش بی‌چون‌وچرا به‌تدریج بدل شده به بخشی از فرهنگ اجتماعی ما.</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color:#CCFFFF"> این رویه فقط در حوزه سیاسی نیست. در تمامی همایش‌ها و نشست‌هایی که معمولاً در بزرگداشت چهره‌ها و شخصیت‌های تاریخی‌مان اعم از شاعر، نویسنده، روحانی، متفکر، دانشگاهی یا هنرمند برگزار می‌کنیم،</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#CE0000"><span style="background-color:#FFFFCC"> یکی پس از دیگری سخنرانان صرفاً به مدح و ثنای وی می‌پردازند. تنها نکته‌ای که در آن یکی دو روز همایش از سوی سخنرانان مطرح نمی‌شود نقد آراء و اندیشه‌های وی می‌باشد. کانه هرچه او گفته یا سروده، نوشته یا باور داشته حقیقت مطلق می‌بوده و هیچ انتقادی نمی‌توان به آن‌ها وارد دانست و فقط می‌بایستی آن ‌چهره تاریخی را مورد ستایش و تعریف و تمجید قرار داد.</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color:#CCFFFF"><br> </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#6600CC"> <span style="background-color:#FFFFCC"> &nbsp;یک بعد دیگر «فرهنگ تقدیس» آن است که اگر ما از یک چهره یا شخصیت سیاسی طرفداری نماییم، می‌بایستی چشمان خود را بر روی کاستی‌های وی فروبندیم و به‌جز ستایش و تمجید نکته دیگری در وی نبینیم.</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color:#CCFFFF"> صادق زیباکلام در جریان انتخابات از آقای روحانی حمایت می‌کرد. جدای از حمایت، شهر به شهر می‌رفت و در جریان سخنرانی‌هایش مردم را تشویق و ترغیب می‌کرد که به وی رأی بدهند.</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"><span style="background-color:#FFFFCC"> حسب فرهنگِ غالب، صادق زیباکلام می‌بایستی این تأیید از روحانی را تا به آخر ادامه داده و به‌جز تقدیس و تکریم و طرفداری از آقای روحانی چیز دیگری بروز ندهد. لاجرم هرچه ایشان می‌کند را می‌بایستی تأیید نموده و اگر غیرازاین کند و احیاناً اینجاوآنجا بر سر این موضع‌گیری یا آن یکی، از او انتقاد نماید، متهم می‌شود به «دورویی»، «فرصت‌طلبی»، «حزب باد»، «صادق نبودن با مردم» و...<br> </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <span style="background-color:#CCFFFF"> نه دوستان عزیز، من چه در اردیبهشت‌ماه که شبانه‌‌روز برای آقای روحانی می‌دویدم، نگاهم به ایشان به‌هیچ‌روی صرفاً تقدیس و تمجید و تعظیم و تکریم به ساحت مقدسشان نبود و چه امروز. من نه در دوران انتخابات او را مُراد، مرشد، قطب و بت می‌دانستم و نه امروز. بارها و بارها در سخنرانی‌هایم بالأخص در دانشگاه‌ها می‌گفتم که روحانی نه نلسون ماندلاست، نه ماهاتما گاندی، نه محمد مصدق، نه مهدی بازرگان، نه سید محمد خاتمی و نه حتی اکبر هاشمی رفسنجانی.<br> </span> </font> <span style="background-color:#F2F2F2"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> &nbsp;درعین‌حال ایشان (از نظر بنده) یک سر و گردن بالاتر از جناب سید ابراهیم رئیسی یا آقای قالیباف می‌ایستاد؛ می‌گفتم صدر و ذیل ستاد جناب رئیسی مملو از احمدی‌نژادی‌هاست و درنتیجه اگر ایشان در انتخابات پیروز می‌شدند(که برای اصولگرایان به‌هیچ‌روی دور از ذهن نمی‌بود) احمدی‌نژادی‌ها مجدداً بر قوه مجریه مسلط می‌شدند و بلایی که در فاصله ۹۲-۸۴ اصولگرایان بر سر مملکت آوردند مجدداً تکرار خواهد شد.</font></span><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"><span style="background-color:#00B700"> هنوز هم به آن باور با تمام وجود اعتقاد دارم و اگر زمان، هزار بار دیگر هم به عقب بازگردد، من همچنان در برابر احمدی‌نژادیسم از آقای روحانی حمایت می‌کنم.<br> </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <span style="background-color:#CCFFFF"> ثانیاً، بنده هرگز در جریان انتخابات نگفتم که اگر آقای روحانی انتخاب شوند شاهد ورود بانوان، کردها، اهل سنت و اصلاح‌طلبان به نظام اجرایی کشور خواهیم بود. حتی اگر این‌ها شدنی هم می‌بودند و ایشان با اعتراض و مخالفت جدی اصولگرایان در انتخاب وزرای زن یا اهل سنت روبه‌رو نمی‌شدند(که غیرممکن بود این اتفاق نیفتاد) خیلی معلوم نبود که اساساً خود آقای روحانی اعتقاد جدی به داشتن وزیر کرد، سنی مذهب یا حتی زنان می‌داشت.<br> </span> </font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color:#FFFFCC"> می‌رسیم به موضوع مهم اصلی یا همان تفکر انتقادی. طبیعی هست که در فرهنگِ سیاسی اجتماعیِ رایج ما که تقدیس و تمجید از حاکمان و چهره‌های تاریخی‌مان سکه رایج است، تفکر انتقادی چندان جایگاهی ندارد؛</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color:#CCFFFF"> اما دوستان! یکی از مؤثرترین ابزار پیشرفت و توسعه سیاسی نقد حکومت است. کمترین فایده نقد آن است که حکومت را از یکسو متوجه ضعف‌ها و خطاهایش می‌نماید و از سویی دیگر مانع از آن می‌شود که حکومت جایگاهی رفیع و عاری از هرگونه خبط و خطا برای خود قائل شده و خود را مصون از اشتباه تصور نماید. بعلاوه به حکومت یادآوری می‌نماید که افزون بر آنچه انجام داده، هنوز توقعات و انتظارات دیگری از وی می‌رود.</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"><span style="background-color:#00B700"> به همین خاطر رویکرد بنده از ابتدای ریاست جمهوری آقای روحانی در سال۹۲ تا به امروز حمایتی منتقدانه بوده. هم «تمام‌قد» از ایشان حمایت کرده‌ام و هم درعین‌حال خیلی جدی منتقدشان بوده‌ام.</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color:#CCFFFF"><br> &nbsp;بنده معتقدم این روش خیلی هم بی‌نتیجه نبوده. بگذارید به همان مصاحبه سه‌شنبه‌شب ایشان دقیق‌تر بنگریم. یکی از موضوعات مهم در آن گفتگو پرداختن به موضوع غیبت زنان، اهل سنت و کردها بود. این درست است که آقای رئیس‌جمهور هیچ توضیح و توجیه قانع‌کننده‌ای پیرامون عدم حضور آنان در کابینه‌شان نتوانستند ارائه دهند، اما این‌همه داستان نبود. نفس اینکه برای نخستین‌بار یک رئیس‌جمهور در ایران اسلامی مجبور شده بود که در مقام رفع‌ورجوع کردن غیبت زنان، اهل‌سنت و کردها برآید پیشرفت بزرگی می‌بود. مهم نبود که توجیه و توضیح آقای روحانی چه می‌بود، مهم آن بود که این انتظار(که زنان، اهل سنت و کردها می‌بایستی در سطوح بالای نظام مدیریتی کشور حضور داشته باشند) بدل به یک مطالبه جدی سیاسی و اجتماعی درآمده. به‌نحوی‌که فرد دوم نظام مجبور می‌شود در نخستین صحبتش با مردم بعد از پیروزی‌اش به آن اشاره نماید. آیا یک دهه پیش هم رئیس‌جمهور خود را مجبور می‌دید که در خصوص عدم راه‌یابی زنان، اهل سنت و کردها به مردم توضیح دهد؟ فی‌الواقع یک دهه پیش که جای خود دارد، آقای روحانی حتی چهار سال پیش که در چنین روزهایی نخستین دولتشان را برگزیده بودند هم به‌هیچ‌روی مجبور نبودند به مردم توضیح دهند که چرا زنان، اهل سنت یا کردها در دولتشان غائب‌اند؟<br> </span> </font> <span style="font-family: Tahoma; font-size:small"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; </font></span></font></span></p></div> <b> </b></span></div><b> </b></div><b> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp; تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></b></div><b> </b></div><b> </b></div><b> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong></b><strong> </strong> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <b> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </b> </span></span> text/html 2017-09-12T13:13:57+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی آرزوهای غُل وُ زنجیر شده ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5055 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;<div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105); font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"> <span style="background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#CE0000">&nbsp;&nbsp; آرزوهای غُل وُ زنجیر شده ... </font></span></b></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/Daily-Cartoon/Askin_Ayrancioglu_Turkey_2.jpg" alt="Askin Ayrancioglu-Turkey/Sep.2017" title="Askin Ayrancioglu-Turkey/Sep.2017" name="photo_j" height="385" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; انتخاب ...&nbsp; </font></span></font> </p><p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/Daily-Cartoon/Tawan_Chuntra_Thailand_1.sized.jpg" alt="Tawan Chuntra-Thailand/Aug.2017" title="Tawan Chuntra-Thailand/Aug.2017" height="736" border="0" width="550"></p></div> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; اینم کمک به فرهنگ-سازی، از نوع زیرزمینی ...&nbsp; </font></span></font> </p><p> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/Daily-Cartoon/Andre_Luiz_Brazil.jpg" alt="Andre Luiz-Brazil/Aug.2017" title="Andre Luiz-Brazil/Aug.2017" name="photo_j" height="409" border="0" width="550"></p><p> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; اینم از آینده-ی خیلی نزدیک ما! ...&nbsp; </font></span></font> </p><p> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/Daily-Cartoon/Musa_Gumus_Turkey_2.sized.jpg" alt="Musa Gumus-Turkey/Aug.2017" title="Musa Gumus-Turkey/Aug.2017" height="695" border="0" width="550"></p><p> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; آرزوهای غُل وُ زنجیر شده ... </font></span></font> </p><p> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/Daily-Cartoon/Musa_Gumus_Turkey_4.sized.jpg" alt="Musa Gumus-Turkey/Aug.2017" title="Musa Gumus-Turkey/Aug.2017" height="695" border="0" width="550"></p><p> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; دفاع از خانمان وُ خانه-ی خود ... </font></span></font> </p><p dir="ltr"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp; ...&nbsp; </font></span></font></p></div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp; تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-09-11T04:03:07+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی زندگی وَ ضرورت فراز وُ نشیبها ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5054 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #FFFFCC"><u> <span style="text-decoration: overline"> <font color="#00B700">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font> </span></u> <a href="http://shenasname.com/index5.php?code=2054" style="text-decoration: overline blink"> <font color="#00B700">زندگی وَ ضرورت فراز وُ نشیبها ...&nbsp; </font></a></span></font></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8306122976/M8HYE_KUCHULOO_VA_KUSEH_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8306122976/M8HYE_KUCHULOO_VA_KUSEH_1.jpg" height="366" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8306123242/M8HYE_KUCHULOO_VA_KUSEH_2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8306123242/M8HYE_KUCHULOO_VA_KUSEH_2.jpg" height="366" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8306123650/M8HYE_KUCHULOO_VA_KUSEH_3.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8306123650/M8HYE_KUCHULOO_VA_KUSEH_3.jpg" height="365" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8306123984/M8HYE_KUCHULOO_VA_KUSEH_4.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8306123984/M8HYE_KUCHULOO_VA_KUSEH_4.jpg" height="354" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; ژاپنی ها همواره عاشق ماهی تازه هستند. ولی زمانی، آبهای نزدیک ژاپن برای چند دهه ماهی زیادی نداشت. بنابراین برای فراهم کردن غذای ژاپنی ها ، قایق های ماهی گیری را بزرگتر کردند وَ مسافت بیشتری را طی میکردند. هرچه ماهیگیران دورتر می رفتند، بیشتر طول می کشید تا ماهی بیاورند. چون برگشتشان زیاد طول می کشید ماهی ها دیگر تازه نبود. برای حل این مشکل، شرکتهای ماهیگیری فریزرهایی را در قایقهایشان نصب وَ آنها را در فریزر قرار می دادند. فریزرها این امکان را فراهم می کرد که ماهیها تازه-تر بمانند. ولیکن مردم ژاپن ماهی منجمد را دوست نداشتند وَ تازه-ی آنرا ترجیح میدادند. در نتیجه، قیمت ماهی منجمد کاهش پیدا کرد ، بنابراین شرکتهای ماهیگیری مخزنهای آب نصب کردند تا ماهی تازه-تر بماند. ماهیگیران باز هم مشکل دیگری داشتند،&nbsp; ماهی ها پس از کمی تحرک، خسته می شدند و مزه تازه بودن خود را از دست می دادند. صنعت ماهیگیری دچار بحران قریب الوقوعی شد. ولی امروزه آنها ماهی های تازه به ژاپن می فرستند. چطور توانستند این مسأله را مدیریت کنند؟&nbsp; برای اینکه طعم ماهی تازه بماند، شرکتهای ماهیگیری ژاپنی هنوز ماهی ها را در مخزنها قرار میدهند ولی با یک کوسه کوچک ... ماهی ها تقلا می کنند و از اینرو دائما در حال حرکتند. این تلاش باعث می شود آنها تازه وُ سرحال باشند. <br> تاحالا متوجه شده-اید که برخی از ما&nbsp; هم در استخر زندگی می کنیم ولی بیشتر مواقع خسته وُ کسل هستیم!؟ اساسا در زندگی ما باید کوسه-های چالشی باشند تا با تحرک بیشتر، فعالتر باشیم. اگر شما مدام در تکاپو باشید، شاد خواهید بود. تلاشهایتان است که شما را پر انرژی نگه می دارد. در وضعیتی از سکون بدنبال موفقیت نباشید وَ به آن دلخوش نکنید. شما منابع، مهارتها، و توانایی هایی را برای ایجاد این تفاوت دارید. کوسه ای را درون مخزنتان قرار دهید و سپس خواهید دید که واقعا چقدر می توانید پیش بروید ... <br> &nbsp;</font></span></font></p></div> </div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp; ویرایش وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-09-08T18:08:05+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5051 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <span style="letter-spacing: 3pt; vertical-align: bottom; background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif"> <font color="#CE0000"><u> <span style="text-decoration: overline">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></u></font> <a href="http://shenasname.com/index5.php?code=2605" style="text-decoration: overline blink"> <font color="#CE0000">ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ</font></a><font color="#CE0000"> .<u><span style="text-decoration: overline">..&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></u></font></font></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://cdn.wisgoon.com/?b=dlir-s3&amp;f=1389167853887669.jpg" alt="نتیجه تصویری برای ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ" style="margin-top: 0px;" height="550" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; جهل وُ بی-تفاوتی ... </font></span></font></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s480x480/e35/c0.35.547.547/15538579_230293220740111_3556874739525877760_n.jpg?ig_cache_key=MTMzOTI0OTM3OTY1NTQ2NDIzOQ%3D%3D.2.c" alt="نتیجه تصویری برای ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ" style="margin-top: 0px;" height="550" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://www.funsara.com/Pics/20121211/FunSara.Com-96a9726e42.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 52px;" height="317" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; جماعتی که خود را بخواب زده-اند ... </font></span></font></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://cdn.wisgoon.com/?b=dlir-s3&amp;f=10531482661594805375.jpeg" alt="نتیجه تصویری برای ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ" style="margin-top: 22px;" height="392" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://cdn62.akairan.com/ctg2/data/20170102556278499.jpg" alt="نتیجه تصویری برای ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ" style="margin-top: 22px;" height="392" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; چشم وُ هم-چشمی ...&nbsp;</font></span></font></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="https://scontent-ams3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/sh0.08/e35/p320x320//14717450_1698096910507974_1402728248630050816_n.jpg" alt="نتیجه تصویری برای ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ" style="margin-top: 20px;" height="550" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; چشم-بسته هر غذای روحی را میخورند ...&nbsp;</font></span></font></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="https://scontent-sjc2-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/21041137_164475510778119_5095801804180946944_n.jpg?ig_cache_key=MTU4NzAyMzcyMDExNDU4NTk1Ng%3D%3D.2&amp;se=7" alt="نتیجه تصویری برای ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ" style="margin-top: 0px;" height="550" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8115897126/DUSTE_N8D8N_1.jpg" alt="http://s5.picofile.com/file/8115897126/DUSTE_N8D8N_1.jpg" class="shrinkToFit" height="389" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; خلق را تقلیشان بر باد داد ...&nbsp;</font></span></font></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/12383565_179371695754390_321154639_n.jpg?ig_cache_key=MTE2OTc4MTA1MzgxNTE5MjczMw%3D%3D.2" alt="نتیجه تصویری برای ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ" style="margin-top: 0px;" height="550" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; تمسخر اهل بصیرت ...&nbsp;</font></span></font></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="https://scontent-ams3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s240x240/e35/c54.0.275.275/21295013_1927484630909537_5970049037301186560_n.jpg?ig_cache_key=MTU5NTg3ODIyMzc4NTMwMzk1Mg%3D%3D.2.c" alt="نتیجه تصویری برای ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ" style="margin-top: 60px;" height="550" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; سرانجام احمق ِ خودبین ...&nbsp;</font></span></font></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif"> <font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :</span></font><font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> دوتا ﺍﻟﻨﮕﻮ ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ دوتا ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯼ ﺩﻫﻨﺖ.<br> ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ:<br> ﺭﻭﮊ ﻟﺒﺖ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺦ ﺩﻧﺪﻭﻧﺖ ﺗﻤﻮﻡ بشه.<br> ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :<br> ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻋﺮﻭﺱ ﻓﺨﺮﯼ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻭُ ﺯﻥ ﺻﯿﻐﻪ ﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﻭﺳﻄﯿﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﻧﺪﻭﻧﯽ.<br> ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :<br> ﺗﻮﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﯿﺰﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻬﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ.<br> ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :<br> ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺸﯽ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯽ.<br> ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :<br> ﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﻭﻟﯽ ، ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﺍﺕ ﺟﺮأﺕ ﻧﮑﻨﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﺖ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻪ ﮐﻪ ”ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺕ ﺭﻭ ﺷﮑﺴﺘﻪ”..<br> ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :<br> ﻭﺭﺯﺵ ﻧﮑﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯼ.<br> ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :<br> ﺩﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺘﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﯽ.<br> ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :<br> ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﺕ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﺨﭽﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﻪ.<br> ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :<br> ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﻤﮑﻪ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﺭﻭ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺯﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯼ. <br> &nbsp;</span></font></font></p></div> </div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp; تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-09-07T14:46:44+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی بهشت حقیرتر از آن است که علی ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5050 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <h3 class="r" style="text-align: right"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif"> <a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwid1_3av5PWAhXFL1AKHTX4C38QFggwMAI&amp;url=http://www.khabaronline.ir/detail/318803/weblog/moazzen&amp;usg=AFQjCNEnTF0rYZggNqfyO4E9BkBqIklSfQ" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwid1_3av5PWAhXFL1AKHTX4C38QFggwMAI&amp;url=http://www.khabaronline.ir/detail/318803/weblog/moazzen&amp;usg=AFQjCNEnTF0rYZggNqfyO4E9BkBqIklSfQ"> <font color="#00B700">&nbsp; بهشت حقیرتر از آن است که علی ... </font></a></font></span></h3> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8305820000/FAHEEM_TARS_AZ_AADAME_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8305820000/FAHEEM_TARS_AZ_AADAME_1.jpg" height="275" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305820934/ALI_VA_X8ND8NE_OOU_1.JPG" alt="http://s8.picofile.com/file/8305820934/ALI_VA_X8ND8NE_OOU_1.JPG" height="412" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8305821234/ALI_F8TEMEH_DR_SHAR3ATY_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8305821234/ALI_F8TEMEH_DR_SHAR3ATY_1.jpg" class="shrinkToFit" height="525" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8305821392/ALI_HAQ3QAT_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8305821392/ALI_HAQ3QAT_1.jpg" height="414" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305821484/FAQR_FEKR_NAKARDAN_AST_SHAR3ATY_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305821484/FAQR_FEKR_NAKARDAN_AST_SHAR3ATY_1.jpg" height="308" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305827876/NAM8Z_SHAR8B_SAHNEYE_HAQ_VA_B8TEL_SHAR3ATY_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305827876/NAM8Z_SHAR8B_SAHNEYE_HAQ_VA_B8TEL_SHAR3ATY_1.jpg" height="330" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8305828134/ALI_QAD3RE_XOM_4.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8305828134/ALI_QAD3RE_XOM_4.jpg" height="418" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8305828418/ALI_QAD3RE_XOM_5.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8305828418/ALI_QAD3RE_XOM_5.jpg" class="shrinkToFit" height="550" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305828568/ALI_QAD3RE_XOM_3.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305828568/ALI_QAD3RE_XOM_3.jpg" height="411" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8305828750/ALI_QAD3RE_XOM_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8305828750/ALI_QAD3RE_XOM_1.jpg" height="412" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="2" face="Microsoft Sans Serif"> <font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00"> &nbsp; وبلاگ محمدهادی مؤذن جامی ، خبرآنلاین:</span></font><font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> "... بهشت، حقیرتر از آن است که علی در آن بگنجد، و فقیرتر از آنکه بتواند به حسین و زینب پاداش دهد، شرم می‌کند که در خانه گلین فاطمه را بزند و در برابر ساکنان آن، که حاملان روح خدایند، و مسجود ملائک، و مُثُل افلاطونی‌ی ارزش‌ها و آرمان‌های انسان، نام جایزه را بر زبان آورد..." .... "... علی از بهشت بزرگتر است و از ابرار برتر، او خود پرورنده ابرار است، او سرخیل «مقربین» است. علی بزرگتر از آن است که حتی در بهشت بر سر سفره ابرار بنشیند و با آنها هم‌کاسه شود، او خود «رضوان خداوند» است....".... در روز عید غدیر دیدم که زیباترین توصیفات را دکتر علی شریعتی از مولایمان دارد با حسی نوستالژیک از دوران جوانی و روزهای انقلاب و با احترام به معلمی که عاشق علی علیه السلام بود و شیرینی و شور و عظمت هنوز هم از کلماتش جاری است (خدایش رحمت کناد) این توصیفات را برای درک ذره ای از عظمت مولایمان شایسته نقل دیدم ... </span></font> </font></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font face="Microsoft Sans Serif"><font size="2">&nbsp; با تبریک مجدد عیدالله الاکبر غدیر بخشهایی را از تالار گفتمان شریعتی تقدیم می کنم :<br> "... علی کسی است که، نه تنها با اندیشه و سخنش، بلکه با وجود و زندگی‌اش، به همه دردها و نیازها و همه احتیاج‌های چندگونه بشری، در همه دوره‌ها، پاسخ می‌دهد..."<br> "... هرکه علی‌وار زندگی کند و علی‌وار کار کند و علی‌وار سخن بگوید و علی‌وار بیندیشد، نمی‌تواند از سرنوشت محتوم علی‌وار بگریزد..."<br> "... علی... که همه ارزشها در برابرش بی‌مقدار می نماید و همه قدرتها و عظمتها در قیاسش ضعف و حقارت به نظر می‌آید..."<br> "... ارزش‌های علی در بی‌نیازتر بودنش از دیگران نیست، بلکه در احساس کردنِ نیازهای بلندتر و متعالی‌تر اوست نسبت به دیگران و همچنین در احساس نیازمندتر بودن و احساس کمبود بیشتر کردن او در هستی است؛ که دیگران چنین احساسی را ندارند..."<br> "... علی، مظهر توحید و انسانی که رسالت تاریخی تمامی پیامبران در او تجسم یافته و وجودش جوهر همه انقلاب‌های توحیدی است و گردابی است که تمامی ‌رودهایی که در طول تاریخ عدالت و آزادی و برابری بشری از انقلاب‌ها و نهضت‌ها سرچشمه گرفته و با جور و جبر و تبعیض در کشاکش بوده است در او می‌ریزد..."<br> "... به عنوان یک من علی‌وار: یک روح در چند بعد: خداوند سخن، بر منبر، خداوند پرستش در محراب؛ خداوند کار، در زمین؛ خداوند پیکار، در صحنه؛ خداوند وفا، در کنار محمد، خداوند مسئولیت در جامعه، خداوند قلم، در نهج‌البلاغه؛ خداوند پارسایی، در زندگی؛ خداوند دانش، در اسلام؛ خداوند انقلاب، در زمان؛ خداوند عدل، در حکومت؛ خداوند پدری و انسان‌پروری، در خانه؛ و... بنده خدا، در همه‌جا، در همه وقت!..."<br> "... سخن گفتن درباره علی (ع) بی‌نهایت دشوار است، زیرا به عقیده من، علی (ع) یک قهرمان یا یک شخصیت تاریخی تنها نیست. هر کس درباره علی (ع) از ابعاد و جهات مختلف بررسی کند، خود را نه تنها در برابر یک فرد، یک فرد برجسته انسانی در تاریخ می‌بیند، بلکه خود را در برابر معجزه‌ای و حتا در برابر یک مساله علمی، یک معمای علمی «‌این خلقت» احساس می‌کند. بنابراین درباره علی (ع) سخن گفتن برخلاف آنچه که در وهله اول به ذهن می‌آید، درباره یک شخصیت بزرگ سخن گفتن نیست، بلکه درباره معجزه‌ای است که به نام انسان و به صورت انسان در تاریخ متجلی شده است.<br> علی (ع) یکی از شخصیت‌های بزرگی است که به نظر من بزرگترین شخصیت انسانی است (پیغمبر (ص) را باید جدا کرد که رسالت خاصی دارد) که از همه وقت، امروز ناشناخته می‌بود، بدشناخته‌تر است که کیست، محققین او را برای اولین بار می‌شناختند.<br> گاه علی (ع) را که توی این جنگ‌ها یک قهرمان شمشیرزن است، توی شهر یک سیاستمدار پرتلاش حساس است و توی زندگی یک پدر و یک همسر بسیار مهربان و بسیار دقیق است و یک انسان زندگی است و در همه ابعادش می‌بینیم، تاریخ می‌گوید، تنها در نیمه‌ شب‌ها، توی نخلستانهای اطراف مدینه می‌رفته و نگاه می‌کرده که کسی نبیند و نشوند و بعد سر در حلقوم چاه فرو می‌برده و می‌نالیده! هرگز، من نمی‌توانم قبول کنم که رنج‌های مدینه و رنج‌های عرب و جامعه عرب و حق جامعه اسلامی و حتا یارانش، این روحی را که از همه این آفرینش بزرگ‌تر است وادار به چنین نالیدنی بکند، هرگز!<br> درد علی (ع) خیلی بزرگ‌تر است و آن درد خیلی باید درد نیرومندی باشد، که این روح را این اندازه بی‌تاب بکند! مسلما این همان درد انسانی است که خود را در این عالم زندانی می‌بیند، انسانی است که خود را بیشتر از این عالم می‌بیند و احساس خفقان در این عالم می‌کند.<br> مسلما هر کسی که انسان‌تر است، پیش از آنچه هست در خود نیاز احساس می‌کند، انسان است، این است که می‌بینیم علی (ع) قهرمان متعالی سخن گفتن و زیبا سخن گفتن و پاک سخن گفتن است، نمونه اعلا و متعالی شهامت و گستاخی در جنگ است، نمونه عالی پاکی روح در حد اساطیر و تخیل فرضی انسان در طول تاریخ است، نمونه اعلای محبت و رقت و لطافت روح است، نمونه عالی دوست داشتن در حد نمونه‌های اساطیری است، نمونه عالی عدل خشک دقیقی است که حتا برای مرد خوبی مانند عقیل ـ برادرش - قابل تحمل نیست، نمونه اعلای تحمل است در جایی که تحمل نکردن، خیانت است و نمونه اعلای همه زیبایی‌هایی است و همه فضایلی است که انسان همواره نیازمندش بوده و ندانسته.<br> علی (ع) نه تنها امام است، در طول تاریخ هیچ شخصیتی با این امتیاز را نداشته که یک خانواده امام (ع) است، یعنی خانواده اساطیری است، خانواده‌ای که پدر علی (ع) است، مادر زهرا (س) است، پسر آن خانواده حسین (ع) [و حسن (ع)] است و دختر آن خانواده زینب (س) است.<br> چهره هایی که می‌خواهم، در قرن بیستم، به عنوان سمبل و تجسم یک ایدئولوژی مطرح و عنوا کنم، دارای این خصوصیات است. البته این کامل‌ترین خصوصیاتش نیست، اما اساسی‌ترین آنهاست<br> علی (ع) نخستین نسل در انقلاب اسلامی، علی (ع) در خانه پسرعمو، رابطه متقابل پیغمبر (ص) و علی (ع)، علی (ع) مظهر جهاد و رهبری جنگ، علی (ع)، ‌مرد سیاست و مسؤولیت اجتماعی، علی (ع) مرد کار یدی، کشاورزی و تولید، علی (ع) ‌مظهر نثر و شعر علی (ع) بهترین سخنور و سخنگو، علی (ع) ‌فیلسوف، علی (ع) مظهر بینش‌ها و ابعاد متضاد، علی (ع) ‌زهد انقلابی و عبادت، ‌تکیه بر عدالت، علی (ع) تساوی در مصرف، علی (ع) امام و مظهر حقیقت‌ها و ارزش‌ها، علی (ع) نفی مصلحت به خاطر حقیقت، نفی شخصیت، علی (ع) انسان‌دوستی.<br> ما ملتی که افتخار بزرگ انتصاب به علی (ع) و مکتب علی (ع) را داریم و این بزرگترین افتخار تاریخی است که می‌تواند بدان بنازد و بالاخره بزرگترین سرمایه، امیدی است که می‌تواند به وسیله آن نجات پیدا کرده، ‌به آگاهی، بیداری، حرکت و رهایی برسد، اما در عین حال می‌بینیم که با داشتن علی (ع) و با داشتن «عشق به علی» هم نرسیده‌ایم!<br> در صورتی که «شیعه علی (ع) بودن» از «چون علی (ع) عمل کردن» شروع می‌شود و این مرحله‌ای است پس از شناخت و پس از عشق.<br> بنابراین ما یک ملت «دوستدار علی (ع) » ‌هستیم، اما نه «شیعه علی (ع) »‌! چراکه شیعه علی (ع) همچنان که گفتم علی (ع) ‌وار بودن، علی (ع) ‌وار اندیشیدن، علی (ع) ‌وار احساس کردن در برابر جامعه، ‌علی (ع) وار مسؤولیت احساس کردن و انجام دادن و در برابر خدا و خلق، ‌علی (ع) ‌وار زیستن، علی (ع) ‌وار پرستیدن و علی (ع) ‌وار خدمت کردن است..."<br> علی، حقیقتی بر گونه اساطیر<br> "... علی ، رب النوع انواع گوناگون عظمت ها، قداست ها ، زیبایی ها و احساس های مطلق است. ازآن گونه مطلق هایی که بشر همواره دغدغه دیدن و پرستیدنش را داشته ، وهرگز نبوده ، ومعتقد شده که ممکن نیست درکالبد یک انسان تحقق پیدا کند ، و ناچار ، می ساخته است.<br> علی در همان حد مطلقی که پرومته در اساطیر ، روح تشنه و محتاج انسان را از فداکاری اشباع می کرده ، و دموستنس از قدرت و صداقت و لطف سخن، و هرکول از قدرت و نیرومندی جسم ، و خدایان دیگر از نهایت رقت و محبت و لطافت روح ، همه را در یک رب النوع جمع می کند . علی ، نیازهای را که در طول تاریخ، انسان ها را به خلق نمونه های خیالی ، و به ساختن الهه ها و رب النوع های فرضی می کشانده ، در تاریخ امروز اشباع می کند.<br> و از همه شگفت همه فضایل مطلقی را که ما ناچار در اسطوره ها و رب النوع ، حتی فرضی ، قابل جمع نیست ، در یک اندام عینی جمع کرده است. جنگ هایش را ملاحضه می کنیم و او را مانند یک رب النوع اساطیری می یابیم که با خون ریزی و بی باکی و نیرومندی شدید در حد مطلق پیکار می کند. به طوری که نیاز انسان را به داشتن و بودن یک احساس قدرت مطلق بشری، سیراب میکند.<br> و در کوفه ،در برابر یک یتیم ، چنان ضعیف و چنان لرزان و چنان پریشان می شود که رفیق ترین احساس یک مادر را به صورت اساطیری نشان می دهد. و در مبارزه با دشمن چنان بی باکی و خشونت به خرج می دهد. که مظهر خشونت شمشیر است . و شمشیرش ( ذوالفقار) مظهر برندگی و خون ریزی و بی رحمی نسبت به دشمن در مبارزه است. و در داخل ، از این نرمتر، و از صمیمی تر ، و از این پرگذشت تر پیدا نمیشود.<br> در جای دیگر، علی وقتی می بیند اگر بخواهد به خاطر احقاق حقش شمشیر بکشد. مرکز خلافت و قدرت اسلامی متلاشی می شود. و وحدت مسلمین بر باد می رود ، ناگزیر صبر می کند ، یک ربع قرن صبر می کند و با شرایطی و در وضعی زندگی می کند که دست احساس پرومته ی به زنجیر کشیده را در انسان به وجود می آورد . اما علی، به خاطر انسان ، این زنجیر را خود بر اندامش می پیچد. یک ربع قرن خاموشی از طرف روحی که همواره بی قرار است و از ده سالگی وارد نهضت اسلام شده ، به تعبیر خودش صبری با طعم احساس انسانی است که "خار در چشم و استخوان در گلو" است..."<br> چهره علی علیه السلام<br> "... چهره‌ی "علی" در روشنایی، زیبا و خدایی است. به تو و من، بی‌مذهب و مذهبی، هر دو،علی را در تاریکی نشان داده‌اند..."<br> درد علی علیه السلام<br> "... درد علی دو گونه است :<br> یک درد. دردی است که از زخم شمشیر ابن ملجم در فرق سرش احساس می‌کند. و درد دیگر دردی است که او را تنها در نیمه‌شب‌های خاموش به دل نخلستان‌های اطراف مدینه کشانده... و به ناله در آورده است.<br> ما تنها بر دردی می‌گرییم که از شمشیر ابن ملجم در فرق‌اش احساس می‌کند.<br> اما، این درد علی نیست.<br> دردی که چنان روح بزرگی را به ناله در آورده است،تنهائی است. که ما آن‌را نمی‌شناسیم!!<br> باید این درد را بشناسیم... نه آن درد را...<br> که علی درد شمشیر را احساس نمی‌کند.<br> و...ما...<br> درد علی را احساس نمی‌کنیم..."<br> سکوت<br> "... مگر با کلمات می توان از علی سخن گفت؟<br> باید به سکوت گوش فرا داد تا از او چه ها می گوید؟<br> او با علی آشناتر است..."<br> علی من ...<br> "... این علی که شما وصفش می‌کنید همان رستم خودمان است که آرایش اسلامی‌اش کرده‌اید! این علی شما به درد صوفی‌ها و پهلوان‌ها می‌خورد و سمبل زورخانه و خانقاه شده است!<br> این علی‌ای نیست که من به او معتقدم، علی من آن علی است که در درون جامعه اسلامی، با منافق ستمکار، خواجه برده فروش و پارچه‌ورمال و استثمارگر، هر چند مسلمان هم باشد، به خاطر اسلام مبارزه می‌کند. و او مردی است که چهار هزار نفر مقدس دعاخوان نالان در پیشگاه خداوند را، که جای سجده در پیشانی‌شان نمایان است و در میان‌شان حافظ قرآن بسیار، یک جا با شمشیر نابود می‌کند. چه کسی جرئت این کار را داشت و دارد؟!..."<br> "... و تو ای علی! ای شیر! مرد خدا و مردم، ربّ النوع عشق و شمشیر! ما شایستگی "شناخت تو" را ازدست داده‌ایم. شناخت تو را از مغز‌های ما برده‌اند، اما "عشق تو " را، علی‌رغم روزگار، در عمق وجدان خویش، در پس پرده‌های دل خویش، هم‌چنان مشتعل نگاه داشته‌ایم، چگونه تو عاشقان خویش را در خواری رها می‌کنی؟ تو ستمی را بر یک زن یهودی، که در ذِمّه حکومت‌ات می‌زیست، تاب نیاوردی، و اکنون، مسلمانان را در ذمه‌ی یهود ببین. و ببین که بر آنان چه می‌گذرد! ای صاحب آن بازو، که یک ضربه‌اش از عبادت هر دو جهان برتر است، ضربه‌ای دیگر!..."<br> "... امام علی را باید از دولاشاپلی پرسید که دوازده سال است شب و روز درباره او میاندیشد و نهج‌البلاغه‌اش را بزبان خود تدوین کرده و افکار و حالات و زندگی و رنجها و دردها و گرفتاریهایش را در این کوفه پلید پردشمن پست می‌داند و می‌داند که این «خونریز خشمگین صحنه پیکار» چه شد که «سوخته خاموش خلوت محراب» شد ؟ این شیر خدا در این نخلستان خاموش چرا تنها مینالد ؟ چرا سر در حلقوم چاه برده است ؟ دردش چیست ؟ نه از آن عربی که تولیت حرم او را دارد و هر روز ضریحش را گردگیری می‌کند و آب و جارو و گلاب و فرش و پرده و نذر و نذور و شمع و مُهر و تسبیح و..."<br> "... آن انسان شگفتی که سینه‌اش انبوه فشرده‌ای از آگاهی‌ها است و اندیشه‌اش به راه‌های آسمان آشناتر است از راه‌های زمین او است که ناگهان از بستر نرمِ خانه، نیمه‌های شب می‌گریزد و سینه‌اش خفقان می‌گیرد و به نخلستان‌های حومه‌ی شهر پناه می‌برد و در دل شب، از درد و حیرت و هراس در برابر ملکوت، عظمت وجود و جمال و جاذبه‌ی خدا و حقارت و نیاز خویش، ناله برمی‌دارد و از هوش می‌رود..."</font><br> &nbsp;</font></span></font></p></div> </div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp; تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-09-07T04:42:39+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی علل افزایش پرخاشگری در جامعه http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5049 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif"> <font color="#CE0000"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </u> </font> <a href="http://www.khabaronline.ir/detail/704001/weblog/abhari"> <font color="#CE0000">علل افزایش پرخاشگری در جامعه</font></a><font color="#CE0000"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </u></font></font></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://cdn.wisgoon.com/?b=dlir-s3&amp;f=1386007931748391.jpg" alt="نتیجه تصویری برای کاریکاتور پرخاشگری" style="margin-top: 9px;" height="366" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1391/10/19/224692_763.jpg" alt="نتیجه تصویری برای کاریکاتور پرخاشگری" style="margin-top: 0px;" height="756" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://namehnews.ir/files/fa/news/1394/1/19/104809_126.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px;" height="744" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://www.axgig.com/images/36834966927467040185.jpg" alt="نتیجه تصویری برای کاریکاتور پرخاشگری" style="margin-top: 120px;" height="366" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://baghmalek-news.ir/wp-content/uploads/2017/05/13960217120705635107570410.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 24px;" height="339" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRb54LUQEj7y4cciY5DrA4OBxkBYh2XDYWhg7XqwyOjZLZMEwy" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRb54LUQEj7y4cciY5DrA4OBxkBYh2XDYWhg7XqwyOjZLZMEwy" height="382" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <br> </span></font> <font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00"> وبلاگ مجید ابهری، خبرآنلاین :</span></font><font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> افزایش پرخاشگری ارتباط مستقیم با رفاه اجتماعی دارد. با توجه به حوادث سال جاری و سالهای گذشته و آماری که سازمان پزشکی قانونی درباره کاربرد سلاح سرد و قتل افراد به وسیله آن اعلام نموده ملاحظه میشود که افزایش خشونت و کاهش آستانه تحمل از عوامل اصلی وقایع تاسف آور ماه‌های اخیر است.</span></font><font color="#CE0000"><span style="background-color: #FFFFCC"> از آنجا که وقوع بعضی از قتلها بدون مقدمه قبلی و فاقد نیت و برنامه ریزی از قبل بوده است، پرخاشگری لحظه و خروج کنترل رفتار، عوامل اصلی آنها قلمداد میشود.</span></font><font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> </span></font> <font color="#6600CC"> <span style="background-color: #FFFFCC"> &nbsp;بروز خشونت در خانواده یعنی درگیری کلامی و فیزیکی والدین، بازیهای رایانه‌ای که 95 درصد آنها دارای صحنه‌های خشن هستند، فیلمها و سریالهای ماهواره‌ای که هدفمند و با برنامه پخش میشوند، حتی بعضی از فیلمها و سریالهای داخلی زمینه ها و بسترهای اصلی خشونت در جامعه را رقم میزنند.</span></font><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><font color="#0033CC"> از طرف دیگر کمرنگ شدن باورهای دینی نقش مهمی در این زمینه دارد چرا که به عنوان اهرم اصلی کنترل رفتار شناسایی میشود همانطور که بر اساس آموزه‌های دینی ما فروخوردن خشم و عدم پاسخ به بی‌ادبیهای دیگران جزو اصلیترین رفتارهای انسانی قلمداد شده و مولا علی (ع) فرموده اند: "بپرهیزید از خشم که آغاز آن جنون و فرجامش پشیمانی است." اگر فقط همین یک جمله سرلوحه رفتار اجتماعی ما قرار گیرد بروز حوادث متوقف شده و شاهد جامعه‌ای آرام و بی خطر هستیم.<br> &nbsp;</font><font color="#CE0000">قتل یک دختر دانشجو در روز روشن و در مقابل دیدگان رهگذران، حمله به قویترین مرد ایران و جهان، آزارهای کودکان توسط والدین و ناهنجاریهای مشابه و مرتبط اصلی‌ترین میوه افزایش خشونت در جامعه است.</font><font color="#0033CC"> بیان حوادث یاد شده بدون کالبدشکافی باعث گسترش نامحسوس خشونت در جامعه است. وقتی قاتل مرحوم داداشی اعلام کرد "من طاقت این همه عذاب را ندارم، مرا خلاص کنید" تمام شایعات خاتمه یافت و معلوم شد این جوان بدون برنامه قبلی و در حالت طبیعی دست به جنایت زده و بعد دچار عذاب وجدان و پشیمانی شده است.</font></span><font color="#00B700"><span style="background-color: #FFFFCC"> این حالات همان ضعف مهارتهای زندگی یعنی مدیریت رفتار و کنترل هیجانهای رفتاری است که از خانواده شروع شده، در مدرسه و جامعه تکمیل میشود.</span></font><font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> </span></font> <font color="#CE0000">&nbsp;وقتی دو ورزشکار در میدان ورزشی در مقابل چشمان حیرت زده میلیونها تماشاچی با یکدیگر به زد و خورد میپردازند چگونه میتوان به الگوهای رفتاری در جامعه دل بست؟</font><font color="#0033CC"> اصلاح رفتار توسط الگوهای رفتاری، توجه ویژه به آمار تاثرانگیز کاربرد سلاح سرد و چاقو و قربانیان درگیریهای خیابانی یک بار دیگر زنگ هشدار را برای مسوولین و نهادهای فرهنگی به صدا درآورده است؛ یعنی به دور از هرگونه شائبه سیاسی و جنجالهای رسانه ای باید به چاره اندیشی پرداخته و به این واقعیت توجه کنیم که امروزه براساس آمار روزانه سه نفر با سلاح سرد کشته میشوند.<br> &nbsp;قانون ممنوعیت تولید و خرید و فروش سلاح سرد و چاقوهای غیرمتعارف، کارایی نداشته و موثر نخواهد بود چرا که ملاحظه میکنیم که باوجود مجازاتهایی مثل اعدام و زندان درمورد قاچاق مواد مخدر هنوز بیشترین آمار متعلق به این زمینه است بنابراین تصویب و اجرای این قانون فقط باعث زیرزمینی شدن معاملات آن و بروز قشر جدیدی به نام دلالان سلاح سرد خواهد شد.<br> </font> <font color="#CE0000"> <span style="background-color: #FFFFCC"> &nbsp;وقتی روزانه 1600 نفر نزاع میکنند یعنی آستانه تحمل در جامعه کم شده است </span></font> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> و باید به فکر چاره کاربردی بیفتیم. </span></font> <font color="#CE0000"> <span style="background-color: #FFFFCC"> در سال گذشته 1093 نفر به وسیله چاقو کشته شده اند؛ این عدد بیش از آمار یک بلای طبیعی مثل زلزله و یا آتش فشان است.</span></font><font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> چرا باید این اعداد به سادگی از مقابل چشمان ما عبور کنند. نشاط و شادمانی اجتماعی باید افزایش یابد و در چارچوب موازین اخلاقی و دینی شادمانی در جامعه پررنگ شود. آموزش مهارتهای زندگی از سطح دبستان شروع شده و تا دانشگاه این بحث به عنوان درس اصلی مورد آموزش قرار گیرد. کاهش فیلمهای خشن و بازیهای رایانه ای خشن با چاره اندیشی منطقی یعنی تولید فیلمها و سریالهای نشاط‌آور، آموزش خانواده‌ها در کنترل رفتار والدین در مقابل فرزندان و همینطور تداوم تمرینهای مهارتی در تمام سطوح اجتماعی راهکارهای اصلی و میان مدت کاهش خشونت در جامعه هستند.<br> </span></font> <font color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #00B700"> &nbsp;در خاتمه باید گفت نفی واقعیات باعث کاهش یا از بین رفتن آنها نمیشود فقط در روند افزایش پیشگیری، کندی ایجاد میکند. <br> &nbsp;</span></font></font></p></div> </div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp; تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-09-05T02:36:21+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی یـــاد اون قـــدیـــم ندیما بـخـیـــر ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5048 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <font face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #FFFFCC"> <font size="6"> <a href="http://shenasname.com/index5.php?code=2978" style="text-decoration: overline blink"> <font color="#00B700">&nbsp;&nbsp; یـــاد اون قـــدیـــم ندیما بـخـیـــر ...&nbsp; </font></a> </font></span></font></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305542442/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305542442/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_1.jpg" height="401" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305542618/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305542618/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_2.jpg" class="shrinkToFit" height="631" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305542950/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_4.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305542950/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_4.jpg" class="shrinkToFit" height="731" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305543368/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_8.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305543368/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_8.jpg" class="shrinkToFit" height="534" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305543718/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_5.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305543718/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_5.jpg" class="shrinkToFit" height="550" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305544050/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_6.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305544050/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_6.jpg" class="shrinkToFit" height="550" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305544268/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_7.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305544268/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_7.jpg" class="shrinkToFit" height="550" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8305544492/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_3.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8305544492/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_3.jpg" class="shrinkToFit" height="687" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305544768/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_9.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305544768/Y8DESH_BEXEYR_QAD3MAA_9.jpg" height="386" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; قدیما ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﺒﻮﺩ ﺣﺘﻲ ﺣﻤﺎﻣﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮﺩ،ﻭﻟﻲ ﭼﺸﻢ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﺒﻮﺩ. ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﺎﻱ ﻛﺴﻲ ﺟﻠﻮ ﻛﺴﻲ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﺯﺩﻥ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩ. ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺣﺮفی ﺗﻮی ﺩﻟﻬﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ، ﺣﺮﻓﻲ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻛﺴﻲ ﻧﺒﻮﺩ. ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺑﺮﮔﺮ ﻭ ﭼﻨﺠﻪ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻧﺒﻮﺩ،ﮊﻟﻪ ﻭ ﭘﺎﻱ ﺳﻴﺐ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﻨﻴﺮ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭﺝ ﻛﻼﺳﺶ ﺗﻮﻱ ﺳﺒﺰﻱ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺮﺷﻲ ﻭ ﺁﺵ ﺑﻮﺩ. <br> &nbsp;ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺭﻧﮓ ﺳﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩ، ﻣﺎﻧﺘﻮﻫﺎﻱ ﺭﻧﮕﺎﻧﮓﻧﺒﻮﺩ، ﭘﻴﺮﻫﻦ ﺷﻴﻚ ﻭ ﺑﻲ ﺧﻂ ﻭ ﻳﻘﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﻫﺮ ﭼﻲ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﻱ ﺑﻘﭽﻪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻴﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﻭُ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻫﺮﭼﻲ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻭُ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺩ، ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﻴﺪ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺑﻮﺩ. <br> &nbsp;ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻮﻟﻲ ﻧﺒﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﺩﻟﻬﺎ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ. ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯآ ... <br> ﻭﻟﻲ ﺍﻻﻥ شاید ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﻳﻢ، شاید ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﻫﺮ ﭼﻲ ﺑﺨﻮﺍﻳﻢ ﻣﻴﺨﺮﻳﻢ، ﻭﻟﻲ ﺑﺎﺯ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻢ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﻛﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ. «افسوس که دیگه دل خوش نداریم» ... <br> ﻛﺎﺵ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺧﺮﻳﺪﻧﻲ ﺑﻮﺩ،ﻛﺎﺵ ﻣﻴﺸﺪ، ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺭﻭ ﻣﺜﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻛﺮﺩ. ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻗﺪﻳﻤﻴﺎ ﻣﺜﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ... <br> قدیما شبا بالا پشت بوم میخوابیدیم و ستاره ها رو می شمردیم و دلمون به وسعت یه آسمون بود ... این روزها چشم میندازیم به سقف محقر اتاقمون و گرفتاری هامونو می شمریم ... <br> &nbsp;قدیما یه تلویزیون سیاه و سفید داشتیم و یه دنیای رنگی ... این روزا تلویزیونای رنگی و سه بعدی و یه دنیای خاكستری ... <br> &nbsp;قدیما اگه نون وُ تخم مرغ تموم میشد ، راحت می پریدیم وُ زنگ همسایه رو هر ساعتی از شبانه روز می زدیم وُ كلی باهاش می خندیدیم ...&nbsp; این روز ها اگه همزمان ، درب واحد اونا باز شه بر میگردیم تا كه مجبور نشیم باهاش سلام علیك كنیم ... <br> قدیما از هر فرصتی استفاده می كردیم كه با دوستان و فامیل ارتباط داشته باشیم چه با نامه چه كارت پستال و چه حضوری ... <br> این روزها با "بهترین دستگاه های رسانه ای" هم ، ارتباط با هم نداریم ... قدیما تو یه محله جدید هم كه می رفتیم با دقت و اشتیاق به همه جا نگاه می كردیم ... این روزها دنیا را از پشت دوربینای عكاسی و فیلمبرداری می بینیم ... <br> &nbsp;قدیما یه پنجشنبه جمعه بود و یه خونه پدر بزرگه با فک و فامیل ... این روزا پر از تعطیلی ، ولی کو پدربزرگه؟ کو اون فامیل؟ کو اون خونه؟ قدیما توی قدیما موند ... </font></span></font></p></div> </div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp; عکس، تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-09-04T04:25:34+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی شستشوی مغزی «خود-جوش»! ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5047 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105); font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"> <span style="background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#6600CC">&nbsp;&nbsp;&nbsp; شستشوی مغزی «خود-جوش»! ...&nbsp; </font></span></b> </p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p></div> <p> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album899/Dachuan_Xia_China.jpg" alt="Dachuan-Xia-China" title="Dachuan-Xia-China" name="photo_j" hspace="0" height="384" border="0" width="550"></p></div> </div> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; همه تابع ِ عـــادتـــیـم! ...&nbsp; </font></span></font> </p><p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album899/Andrei_Puchkaniou_Belarus.jpg" alt="Andrei-Puchkaniou-Belarus" title="Andrei-Puchkaniou-Belarus" name="photo_j" height="368" border="0" width="550"></p><p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; از حق نگذریم ، همچین بیراه هم نمیگه : </font></span></font> </p><p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp;«صلیب سرخ بعضی جاها شریک دزده وُ رفیق قافله» ... </font></span></font> </p><p> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/Daily-Cartoon/Tawan_Chuntra_Thailand_1.sized.jpg" alt="Tawan Chuntra-Thailand/Aug.2017" title="Tawan Chuntra-Thailand/Aug.2017" height="736" border="0" width="550"></p><p> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; وقتیکه مدیریت بحران بدست قاچاقچیها بیفتد ...&nbsp; </font></span></font> </p><p> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/Daily-Cartoon/Musa_Gumus_Turkey_1.jpg" alt="Musa Gumus-Turkey/Aug.2017" title="Musa Gumus-Turkey/Aug.2017" name="photo_j" height="539" border="0" width="550"></p><p> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; حرفهای تکراری وُ کـِسـِـل-کننده-ی «عقل کل»! ... </font></span></font> </p><p> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/Daily-Cartoon/Luc_Descheemaeker_Belgium_1.jpg" alt="Luc Descheemaeker-Belgium/Aug.2017" title="Luc Descheemaeker-Belgium/Aug.2017" name="photo_j" height="388" border="0" width="550"></p><p> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; شستشوی مغزی «خـــود-جوش»! ...&nbsp; </font></span></font> </p><p> &nbsp;</p><p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp; تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-09-02T15:01:20+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی حرفهای كلی گفتن و منبرهای طولانی ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5046 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <h4 style="text-align: right"> <span style="text-decoration: overline blink; background-color: #FFFFCC"> <a href="http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(brezdrmlnyetylqg50vjqwdt))/detail/689598/weblog/zaeri" target="_blank"><font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#CE0000">&nbsp; حرفهای كلی گفتن و منبرهای طولانی ...&nbsp; </font></a></span></h4> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8305369534/PORGUEE_B3HUDEH_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8305369534/PORGUEE_B3HUDEH_1.jpg" height="367" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305369850/PORGOOEE_B3HUDEH_2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305369850/PORGOOEE_B3HUDEH_2.jpg" height="550" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305370092/PORGUEE_B3HUDEH_3.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305370092/PORGUEE_B3HUDEH_3.jpg" height="430" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8305370550/PORGUEE_B3HUDEH_4.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8305370550/PORGUEE_B3HUDEH_4.jpg" class="shrinkToFit" height="546" border="0" width="550"></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif"> <font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00"> &nbsp;وبلاگ محمدرضا زائری، خبرآنلاین:</span></font><font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> سالها پیش روزی از آمریکایی تازه مسلمان شده-ای که به من انگلیسی درس می داد پرسیدم :"اشتباهات و ایرادهای ما روحانی ها در تبلیغ دین برای غیر مسلمان ها چیست"؟ و بیشتر به دنبال این بودم که تفاوت های اساسی منطق ذهنی و نوع تفکر یک مسلمان شرقی با یک شخص غربی را بفهمم.<br> یكی از اولین چیزهایی كه گفت این بود كه </span></font> <font color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> «در جواب سؤال به جای حرفهای كلی گفتن و منبرهای طولانی رفتن پاسخ مشخص و دقیق بدهید»! ... </span></font> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> &nbsp;</span></font><font color="#0000FF"><span style="background-color: #FFFFCC">منظورش شاید این بود كه منطق ذهنی یك غربی جزئی نگر است و همان طور كه در تفاوت شیوه آدرس دادن مان مشهود است او از مسایل ریز و امور دقیق عینی شروع می كند.</span></font><font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <br> </span></font> <font color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #00B700"> &nbsp;وقتی می خواهد آدرس بدهد از پلاك خانه شروع می كند و بعد نام خیابان و محله را می نویسد و سپس به شهر و كشور می رسد، اما اینجا ابتدا نام كشور و شهر را می نویسیم و سپس محله و بلوار و خیابان و كوچه را ذكر می كنیم و شاید اگر می شد از كهكشان راه شیری و قاره آسیا شروع می كردیم تا نشانی یك پلاك را اعلام كنیم! </span></font> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <br> &nbsp;البته روشن است كه اینجا قصد ارزش گذاری نداریم و تنها می خواهیم تفاوت دو نوع تفكر و روحیه و شیوه و رویكرد را بیان نماییم كه در نتایج و دستاوردها و حاصل عملی زندگی روزمره كاملا مشهود است. </span></font> <font color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> در آنجا معمولا برای هر كاری هدف گذاری عینی و مشخص و بسیار جزئى و كوچك می كنند ولی ما در مقابل می خواهیم با هر كار كوچك مشكلات همه عالم را یكجا حل كنیم! </span></font> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <br> ما یك ساعتمان پنج ساعت است و نقطه روی نقشه مان یك منطقه شهرداری ! اما آنها پنج دقیقه شان معلوم است و یك كوچه و خیابان شان مشخص! <br> &nbsp;گفته اند كه :</span></font><font color="#00B700"><span style="background-color: #FFFFCC">" به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی، اسبی افتاد، به خاطر اسبی، سواری افتاد، به خاطر سواری، جنگی شكست خورد، به خاطر شكستی، كشوری نابود شد، و همه اینها بخاطر كسی بود كه آن میخ را خوب نكوبیده بود"! </span></font> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <br> </span></font> <font color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #00B700"> و شگفت این است كه ما وارث دین و آیین و عقیده و مكتبی هستیم كه سراسر تعلیم همین دقت ها و همین ریزبینی ها و دستورهای مكرر برای توجه به همین جزییات است. </span></font> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <br> &nbsp;پیامبر خدا هر چه توانست كرد تا همین را به ما یاد بدهد! چنان كه یك روز مدتی طولانی به انتظار كسی زیر آفتاب ایستاد، با این كه در نزدیكی آنجا سرپناهی بود و سایه ای داشت.</span></font><font color="#00B700"><span style="background-color: #FFFFCC"> هر چه دیگران خواهش كردند و گفتند كه به زیر سایه بروید نپذیرفت و فرمود كه من قرارم با او اینجا بوده نه آن طرف! </span></font> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <br> &nbsp;به یك مثال ساده و پیش پاافتاده بنگرید. </span></font> <font color="#CE0000"> <span style="background-color: #F2F2F2"> همیشه دیده اید كه در بسیاری از اوقات موقع نصب كلید برق یا شیر آب دقت نمی كنیم و مثلا كلید برق برعكس نصب می شود یا شیر آب سرد به جای آب گرم قرار می گیرد.</span></font><font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> شاید كسی كه دارد مثلا شیر آب را نصب می كند با خود بگوید حالا مگر چه قدر مهم است كه رنگ آبی را برای شیر آب سرد و رنگ قرمز را برای آب گرم ببندم؟ یا كسی كه كلید برق را نصب می كند از خود بپرسد كه مگر چه قدر اهمیت دارد كه برای روشن كردن چراغ ها كلید را به سمت بالا فشار دهند یا به سمت پایین؟ اما همان بی توجهی ظاهرا بسیار كوچك آن لوله كش یا برقكار باعث می شود كه سالها وقتی اهل خانه یا مهمان ها آب سرد می خواهند به اشتباه شیر آب گرم را باز كنند و یا برعكس و هربار چند لحظه صبر كنند و شیرها را ببندند و دوباره باز كنند و قدری منتظر بمانند و ... و خدا می داند كه چه قدر آب و برق در همین فاصله از بین می رود و اسراف می شود؟ <br> </span></font> <font color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> &nbsp;حل مشكلات كلان و اساسی زندگی از چیزهای ظاهرا ساده و بی اهمیت و كوچكی مثل همین شیر آب و كلید برق شروع می شود! از سلام با محبت صبحگاهی، از پاسخ دادن محبت آمیز به تلفن همسر، از سخن گفتن مهربانانه و صمیمانه با فرزند، از نماز اول وقت، از رعایت یك ریال حق مردم، از مراعات دل دیگران در یك اهانت معمولی ... گاهی لازم است به جای فكر كردن به كلیات و مسایل بزرگ نگران همین چیزهای كوچك باشیم!</span></font></font></p></div> </div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp; تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-09-01T08:20:34+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی فرق بین گاو پرست با خدا پرست قلّابی! http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5045 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <h2 style="text-align: right"> <span style="text-decoration: overline blink; background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif"><u> <font color="#0000FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></u> <a href="http://30arg.mihanblog.com/post/3651">فرق بین گاو پرست با خدا پرست قلّابی!</a><u><font color="#0000FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></u></font></span></h2> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif"> <font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> &nbsp;اخبار 20:30 چندی پیش </span> <span style="background-color: #FFFFCC"> فیش حقوقی معاون بیمه تامین اجتماعی</span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> رو نشون داد: مبلغ دریافتی: 278/566/520 ریال !!! (</span></font><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><font color="#CE0000">بیست وهفت میلیون و هشتصدوپنجاه وشش هزارو ششصدوپنجاه ودوتومان</font><font color="#0033CC">) نکته جالب توجه قسمت دریافت وام ایشون بود:&nbsp; </font></span> <font color="#0033CC"> <span style="background-color: #FFFFCC"> مبلغ وام دریافتی:</span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> 4/800/000/000ریال (</span></font><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><font color="#CE0000">چهارصدوهشتاد میلیون وام دریافتی</font><font color="#0033CC"> )&nbsp; و قسمت جالب تر: </font></span> <font color="#CE0000"> <span style="background-color: #FFFFCC"> مبلغ ماهانه قسط وام</span></font><font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)">: <br> 5/700/000ریال (</span></font><font color="#CE0000"><span style="background-color: #FFFFCC">پانصدوهفتاد هزارتومان</span></font><font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)">)<br> </span></font><span style="background-color: #FFFFCC"> <font color="#CE0000">&nbsp;یعنی بنده خدا... باید تقریبا 90سال دیگه وام رو پس بده!! <br> </font></span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font color="#0033CC">&nbsp;و حالا ... </font></span> <font color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> زین العابدین عبدالکلام</span></font><font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)">&nbsp; </span> <span style="background-color: #FFFFCC"> به مدت پنج سال رئیس جمهور کشور هند بود.</span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> او چند روز پیش(27ژوییه 2015) در سن هشتاد سه سالگی درگذشت و ملت هند را به عزا نشاند. <br> </span><span style="background-color: #FFFFCC"> &nbsp;تلویزیون ملی هند دارایی و ثروت او را چنین اعلام کرد:</span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> سه دست کت و شلوار ، شش عدد پیراهن ، یک عدد ساعت مچی ، دو هزار و پانصد جلد کتاب ، یک آپارتمان دولتی که مدت ها پیش به جامعه دانشمندان هند تحویل داده شد. </span></font> <font color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> موجودی بانکی صفر.</span></font><font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)">&nbsp; </span></font> <font color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC"> تنها دارایی او دعای یک ونیم میلیارد جمعیت هندوستان که همراهش بود!</span></font><font color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <br> &nbsp;این هندوی گاو پرست کجا؟! و معاونین خدا پرست ما کجا؟! ... </span></font> </font></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> &nbsp;&nbsp; </span></font></p></div> <div align="justify"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"> <span style="font-size: 24.0pt; font-family: Arial; color: #0000FF; background-color: #FFFFCC" lang="AR-SA"> پاسخ شایعه</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font size="4" face="B Yekan" color="#002060">1.&nbsp;متاسفانه در سطوح بالای برخی سازمانها شاهد پرداخت ارقامی غیر متعارف هستیم که گاها خبرساز نیز می شوند. این در حالیست که تبصرهء ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق را مشخص کرده است!</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font size="4" face="B Yekan" color="#002060">2. فیش حقوقی مدیرعامل یک شرکت بیمه دولتی که در برخی رسانه ها انتشار یافت، رقمی حدود ۲۶ میلیون تومان داشت، </font> <span style="background-color: #FFFFFF"> <font size="4" face="B Yekan" color="#000099">اما رقم وام ادعا شده در شایعه در آن وجود ندارد!</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="background-color: #FFFFFF"> <font size="4" face="B Yekan" color="#000099">3. </font></span> <font size="4" face="B Yekan" color="#000099"> <span style="background-color: #FFFFFF">وامی که در این فیش درج شده ۳ و نیم میلیون تومان است نه ۴۸۰ میلیون تومان و وام ذکر شده در فیش نه در ۹۰ سال، بلکه با بخشی از دریافتی یکماه ایشان مستهلک می شود!</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <a href="http://yon.ir/Hoghughi" target="_blank" title=""> <font size="4">http://yon.ir/Hoghughi</font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font size="4" face="B Yekan" color="#002060">4. پرداختهای خارج از عرف، ناشی از ضعف برخی قوانین و دور زدن آنها در قالب پاداشهای نجومی است!</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <a href="http://yon.ir/padash" target="_blank" title=""> <font size="4">http://yon.ir/padash</font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font size="4" face="B Yekan" color="#002060">5. "زین العابدین عبدالکلام" رئیس جمهور فقید هند گاوپرست نبود! همانطور که از نام او پیداست او یک مسلمان زاده معتقد به فرائض دینی اسلام بود! پدرش امام جماعت مسجد محل و مورد رجوع اهالی بود!&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font size="4" face="B Yekan" color="#002060">6. هیچ منبع هندی یا بین المللی ادعاهای شایعه در خصوص دارائی های او را تایید نمی کند! "کلام" که پدر موشکی هند نیز بود، علاوه بر حقوق بازنشستگی و حق تالیف کتابهایش، ملکی هم در بنگلور هند داشت! اقلامی از جمله لب تاپ و... هم از میراث اوست!</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <a href="http://yon.ir/abdolkala" target="_blank" title=""> <font size="4">http://yon.ir/abdolkala</font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <a href="http://yon.ir/abdolkalam" target="_blank" title=""> <font size="4">http://yon.ir/abdolkalam</font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font size="4" face="B Yekan" color="#002060">7.&nbsp;برخی مسئولان کشور و خصوصا رهبر انقلاب، دستور اسلام مبنی بر ساده زیستی را رعایت می کنند. ساده زیستی ایشان نمونه است، تا جایی که تمام زندگی شخصی رهبرانقلاب بجز کتابهایشان، در یک وانت کوچک جا می‌شود! جا دارد همه کارگزاران به تعالیم مکتب و این الگوی ناب اقتدا کنند.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <a href="http://yon.ir/sadezisty" target="_blank" title=""> <font size="4">http://yon.ir/sadezisty</font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <a href="http://yon.ir/sadezist2" target="_blank" title=""> <font size="4">http://yon.ir/sadezist2</font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-size: 13.5pt; font-family: B Yekan; color: #002060" lang="AR-SA"> حق جو وحق طلب باشیم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="background-color: #FFFFCC"> <font size="5" color="#0000FF"> <span style="font-family: B Yekan" lang="AR-SA">لینک مطلب جهت انتشار:</span></font><span style="font-family: B Yekan"><font size="5" color="#0000FF"> </font><font size="5"> <a href="http://shayeaat.ir/post/496"> http://shayeaat.ir/post/496</a></font><font size="5" color="#0000FF"> </font></span></span> <span style="font-size: 13.5pt; font-family: B Yekan" lang="AR-SA"> <br> &nbsp;</span></p></div> </div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp; تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-08-31T16:45:03+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی اداره جامعه قبل از چماق به عقل و تدبیر نیاز دارد ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5043 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;</div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <h4 style="text-align: right"> <span style="text-decoration: overline blink; background-color: #FFFFCC"> <a href="http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(txu5pco4exfuk2ib34d3v5hm))/detail/700589/weblog/zaeri" target="_blank"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700">&nbsp; اداره جامعه قبل از چماق به عقل و تدبیر نیاز دارد ...&nbsp; </font></a></span></h4> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px" class="title">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align:right" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00"> وبلاگ محمدرضا زائری، خبرآنلاین:</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> پس از بازنشر ویدئوی گشت ارشاد که به بهانه آن چیزی درباره حجاب نوشته بودم برخی دوستان پاسخ‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند که شاید لازم بود من نیز در مقابل توضیحاتی بدهم.<br> لیكن هر چه فكر می كنم می بینم ادامه بحث به همان چیزی دامن می زند كه از آن پرهیز دارم و به همین دلیل مدتهاست نه مصاحبه ای در این زمینه می كنم و نه سخنرانی و میزگرد و ... را می پذیرم، از این روی هر چه فكر كردم دیدم جواب دادنش مصلحت نیست و ترجیح می دهم كه گذشت زمان همه چیز را-بیش از امروز- روشن كند و مسؤولان امر را به این نتیجه برساند كه اداره جامعه قبل از چماق به عقل و تدبیر نیاز دارد و رویارویی با مردم بیش از زور بازو نیازمند استفاده از دل و جان است .<br> فقط چون برخی در اصل فیلم تشكیك كرده بودند عرض می كنم كه من از چند طریق از صحت فیلم اطمینان كسب كردم ولی با این حال خودم در آن پست احتمالات دیگر را برای گرفتن زهر مطلب مطرح كرده بودم. الآن هم مدارك و شواهد دیگری از سرنوشت دردناك برخوردهای انتظامی با موضوع حجاب دارم ولی فقط به عنوان نمونه همین دو نمونه برای كسانی كه همچنان از گشت ارشاد دفاع می كنند منتشر می كنم.<br> اولی پیامك یكی از مأموران كه هم كار خودش را زیر سؤال می برد و مقام مافوق و همكاران خود را عقده ای می نامد! و هم می خواهد باب ارتباط با شخص مثلا "مجرم" راباز كند! و دومی هم گزارش یكی از دنبال كنندگان این صفحه از تجربه خودش با یكی از مأموران ! واقعیت این است كه این شیوه غیر عقلانی و رفتار نادرست كه هر كسی با اندك تأمل می تواند آسیب ها و عوارضش را درك كند به طور طبیعی نتایج و پیامدهای سیاه تر از این هم خواهد داشت!<br> نیروی انتظامی یكی از اركان اساسی استقرار ثبات و امنیت كشور است و برخی از كسانی كه پرسنل شریف نیروی انتظامی را در این سطح درگیر و گرفتار ساخته اند بی سر وصدا دارند كاركردهای اصلی این نیروی ارزشمند را تخریب می كنند.<br> متأسفانه كسانی كه از گشت ارشاد دفاع می كنند متوجه نیستند كه این روند در آینده نزدیك چه بنیان هایی را در نظام مان سست تر و لرزان تر خواهد ساخت و چگونه همین اندك فرصت باقیمانده برای ترویج ارزشهاى دینی را هم از ما خواهد گرفت. اشتباه فاحش دوستان دلسوز ما این است كه به خاطر نگرانی شان در موضوع حجاب یك خطر و تهدید بزرگتر را نمی بینند و متوجه ابعاد خطرناك آن تهدید نیستند.<br> هنر آن است كه انسان دورتر از اینجا و دیرتر از امروز را بییند و با تأمل در احوال پیشینیان از تاریخ درس بگیرد و بفهمد یك سیاست غلط و ناشیانه حتى با نیت صحیح چه غلط های بزرگی را رفم می زند.<br> كشور ما متاسفانه اكنون در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارد و متن جامعه دچار آسیب های فراوان و در معرض بحران های سخت است ولی این بار بیش از آن كه تهدید سیاسی و نظامی باشد، این خطر در حوزه اجتماعی است.<br> امثال شهید محسن حججی با نثار جان خود تهدید سیاسی و نظامی را پاسخ گفته و می گویند اما تهدید اجتماعی و مشكلات روزافزونی از قبیل بیكاری و فقر و فساد و اعتیاد و ... را با خون دادن نمی توان تدبیر كرد.<br> مصرف مشروبات الكلی به مراتب خطرناك تر از بی حجابی است، چرا كسی نگران این خطر خانمان سوز نیست؟ خیالتان را راحت كنم، اینجا دیگر با جان دادن و خون دادن و كربلا كردن و عاشورا آفریدن مشكل حل نمی شود! بلكه عقل و تدبیر و برنامه ریزی و صبر می خواهد!<br> آنان هم كه نگران اسلام هستند باید تكلیف را روشن كنند، اگر قبول دارند كه پیامبر و امیرالمؤمنین اسلام را بهتر از آنان می شناسند باید به سراغ عدالت مظلوم و غریب بروند و اگر معتقد هستند كه اسلام را از صاحبان خانه وحی بهتر می فهمند پس لااقل بدون تعارف و به صراحت بگویند و ما را راحت سازند!</span></font></p></div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><font size="5" face="Latha"><span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></span></font> </span></font> </div></div></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> برچسب ها: <a href="/post/tag/بدحجابی">بدحجابی</a>، <a href="/post/tag/حجاب">حجاب</a>، <a href="/post/tag/پلیس امنیت اخلاقی">پلیس امنیت اخلاقی</a>، <a href="/post/tag/طرح امنیت اخلاقی">طرح امنیت اخلاقی</a>،<br><br></font> </div> text/html 2017-08-30T15:56:58+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی اقتصاد مُقاومتی! ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5040 <div style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0px" dir="rtl" align="right"><b><strong><b>&nbsp;<b style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(183,152,105); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: 3px; COLOR: rgb(68,68,68); FONT-SIZE: 12px; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> </b><p style="LINE-HEIGHT: 36px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl" align="justify"><b style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(183,152,105); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: 3px; COLOR: rgb(68,68,68); FONT-SIZE: 12px; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="BACKGROUND-COLOR: #00b700; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif; COLOR: #ffffff; FONT-SIZE: large; FONT-WEIGHT: 700">&nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b> </p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou">&nbsp;</div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <div style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 4px; MARGIN-BOTTOM: 10px" class="title"> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" class="title">&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" class="title"><b style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(183,152,105); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(42,32,17); FONT-SIZE: 12px; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffffcc"><font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#6600cc">&nbsp; <span lang="fa">ا</span>قتصاد مُقاومتی! ...&nbsp;&nbsp; </font></span></b></p></div> <div align="justify"> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p></div> <p><img title="Stefan-Despodov-Bulgaria" name="photo_j" alt="Stefan-Despodov-Bulgaria" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album899/Stefan_Despodov_Bulgaria.jpg" height="741" border="0" width="550"></p></div></div> <p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><font color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; سربازان آینده-ی نظام سلطه ... </font></span></font> </p><p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><img title="Raed-Khalil-Syria" name="photo_j" alt="Raed-Khalil-Syria" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album899/Raed_Khalil_Syria.jpg" height="372" border="0" width="550"> </p><p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><font color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; آخـــریـــن روزهای امتحان ...&nbsp; </font></span></font> </p><p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><img title="Sait-Munzur-Turkey" name="photo_j" alt="Sait-Munzur-Turkey" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album899/Sait_Munzur_Turkey.jpg" height="379" border="0" width="550"> </p><p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><font color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; چپاولگران در لبسهای مختلف ...&nbsp; </font></span></font> </p><p style="LINE-HEIGHT: 55px; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir="rtl"><img title="Angel-Boligan-Mexico" name="photo_j" alt="Angel-Boligan-Mexico" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album899/Angel_Boligan_Mexico.jpg" height="661" border="0" width="550"> </p><p><font color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; رسانه-ی فرهنگی ِ تحت نظارت ...&nbsp; </font></span></font> </p><p><img title="Galym-Boranbayev-Kazakhstan" name="photo_j" alt="Galym-Boranbayev-Kazakhstan" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album899/Galym_Boranbayev_Kazakhstan.jpg" height="779" border="0" width="550"> </p><p><font color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; اقتصاد مُقاومتی! ...&nbsp;&nbsp; </font></span></font> </p><p><img title="Athanassios-Efthimiadis-Greece" name="photo_j" alt="Athanassios-Efthimiadis-Greece" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album899/Athanassios_Efthimiadis_Greece.jpg" height="393" border="0" width="550"> </p><p><font color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; کارشناسان گفته-اند که دنیای مَجازی داره </font></span></font> </p><p><font color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp;«دنیای حقیقی» میشه! ...&nbsp; </font></span></font> </p><p><img title="Angel-Boligan-Corbo-Mexico" name="photo_j" alt="Angel-Boligan-Corbo-Mexico" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album899/Angel_Boligan_Corbo_Mexico.jpg" height="771" border="0" width="550"> </p><p><font color="#0033cc"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; جادو وُ جَنبَل هم دیگه «به-روز» شده ...&nbsp;&nbsp; </font></span></font> </p><p>&nbsp; </p><p><font color="#000099"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)"><font size="5" face="Latha"><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffffcc; TEXT-DECORATION: overline"><b style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 56px; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(183,152,105); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; COLOR: rgb(68,68,68); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="BACKGROUND-COLOR: #f2f2f2; FONT-WEIGHT: 700"><font face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></span></font></p></div></div></div><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"></span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b></strong><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"> </span></b> text/html 2017-08-29T12:57:19+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی دوست آن باشد که ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5039 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;<div align="justify"> <br> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105); font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"> <span style="background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700">&nbsp; <span lang="fa">د</span>وست آن باشد که ...&nbsp;&nbsp; </font></span></b> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8304894134/DUSTE_B8WAFAA_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8304894134/DUSTE_B8WAFAA_1.jpg" class="shrinkToFit" height="550" border="0" width="550"></p> <p> <img src="http://s9.picofile.com/file/8304895500/RAF3Q_RAF3QE_BACHEGYHAA_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8304895500/RAF3Q_RAF3QE_BACHEGYHAA_1.jpg" class="shrinkToFit" height="550" border="0" width="550"></p> <p> <img src="http://s8.picofile.com/file/8304895926/RAF3QE_N8RAE3Q_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8304895926/RAF3QE_N8RAE3Q_1.jpg" class="shrinkToFit" height="543" border="0" width="550"></p> <p> <img src="http://s9.picofile.com/file/8304896318/RAF3QE_N8RAE3Q_2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8304896318/RAF3QE_N8RAE3Q_2.jpg" class="shrinkToFit" height="550" border="0" width="550"></p> <p> <img src="http://s9.picofile.com/file/8304897026/RAF3QE_N8RAE3Q_3.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8304897026/RAF3QE_N8RAE3Q_3.jpg" class="shrinkToFit" height="550" border="0" width="550"></p><p> <img class="irc_mi" src="https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/20759733_479835112370966_5568042456332632064_n.jpg?ig_cache_key=MTU4MTIwMTc4MjM4OTEwNzMwNw%3D%3D.2" alt="نتیجه تصویری برای نارفیق شعر" style="margin-top: 5px;" height="550" border="0" width="550"></p><p> <img class="irc_mi" src="http://www.yourcloob.com/file/pic/photo/2015/07/0878f78ed1a31f23c1f512c9e6565f90_1024.jpg" alt="نتیجه تصویری برای نارفیق شعر" style="margin-top: 60px;" height="480" border="0" width="550"></p></div> </div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <img class="irc_mi" src="http://alef.ir/images/docs/000177/177029/images/image007.jpg" alt="نتیجه تصویری برای گاو نه من شیر پر زور" style="margin-top: 47px" height="362" border="0" width="550"><p> <img class="irc_mi" src="http://dailykhabariran.ir/wex/2015/02/10/1423590005_dailykhabar_ir_2.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 30px;" height="366" border="0" width="550"></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> &nbsp; جان شیرینم ، هر چه فکر میکنم یادم نمیآد که حرفآی امشبم رو اینطور رُک وُ راست به تو گفته باشم ؛ درواقع هیچوقت موقعیت وُ فرصت مناسبی برای گفتن وُ شنیدن پیشآمد نکرده ، تا امشب ... </span></font> </p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: #CCFFFF"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099">&nbsp;«اگر رفیق شفیقی، درست پیمان باش / حریف خانه وُ گرمابه وُ گلستان باش» ... <br> &nbsp;ممکنه تو یا همسالان تو بگن «ای بآبآ ... دلت خوشه. این رفیقی که خواجه-ی شیراز توصیه کرده مربوط به اون دورانه، چنین رفیقی دیگه "کیمیا" شده» ... درسته خیلی کمیاب شدن ، ولی نسل-شون منقرض نشده! ... درسته، حتی نسبت به چهل، پنجاه سال پیش هم خیلی کم شدن وَ رنگ عوض کردن ، وَ الان هم رنگ وُ لعاب-شون هر روز بیشتر وُ بیشتر میشه. </font></span> </p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: #CCFFFF"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099">&nbsp;&nbsp; تقریباً بیست سالی شده که به این نتیجه رسیدم «بیشتر آدما با یک عینک "سیاستمدار ِ دلال-مآب" دوستآشونو انتخاب میکنند»!؟ یعنی ملاک انتخابشون اینه که طرف چی داره، چقدر داره، وَ کلا چقدرش به اونا «می-مـآسه» ... در واقع، به چشم یک گاو ِ پُر-شیر ِ پُر-زور بهشون نگاه میکنند تا بتونند به بهترین وجه ، هر جا وَ هر وقت که لازم شد، ازشون سوء استفاده کنند تا اینکه تاریخ مصرفشون تموم بشه! ...&nbsp; نمیگم همه، ولی اکثرشون اینطوری-ند ؛ کارشون که باهات تموم شد، بی-خبر وُ بی-خدا حافظی، حذفت میکنند. انگار نه انگار که هر چی تونستین «فقط محض رفاقت» کمک-شون کردی. بعضیاشون که حسابگر خوبی نیستن ، نامردیآی خودشونو نادیده میگیرن وُ برای کاری که باهات دارن، با کمال وقاحت وَ روی ِ خوش وُ چاپلوسانه میآن سراغت! ... صد رحمت به وفای گرگی که دو، سه بار لقمه-ای بهش دادین ... </font></span> </p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: #CCFFFF"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099">&nbsp;&nbsp;&nbsp;بدترین نارفیق کسیه که هرجایی که بخواد اظهار فضل میکنه وُ نظر میده، الا وقتیکه بیراه رفتن تو رو می-بینه وُ درک میکنه ؛ ولی بخاطر نامردیش سکوت میکنه، در حالیکه تو رو بطرف بیراهه-های مُخرب دیگه وَسوسه وُ تشویقت میکنه وَ از این سادیسم «دیگر-آزاری»، در خفا لذت می-بَره! ... اگه به راه دوری برای زندگی بری، حتی جواب نامه-تو هم نمیده ؛ تو مَرامش اینه : «مُرغی که از قفس پرید، ارزش جواب نامه رو هم نداره، با شکار دیگه-ای باید جاشو پُر کرد»! ... </font></span> </p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: #CCFFFF"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بعضی وقتآ اینآ برای اثبات دوستی-شون ، احتمالاً کمکی به شما میکنند که در حقیقت نوعی نون قرض دادن وَ «دون پاشیدنه» تا اعتمادتونو بشتر جلب کنند. </font></span> </p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: #CCFFFF"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099">&nbsp;شاید متوجه شده باشین که منظور کل ِ حرفآی من این نیست که یک خط قرمز دور خودتون بکشید وَ تنهایی وُ عُزلت رو انتخاب کنید ؛ دلـبـنــــدم ، منظورم اینه که هر دستی که بطرفتان دراز میشه، زدن هر لبخند دوستانه-ای به روی ماهتان، هر تعریف وُ تمجیدی، هر دعوت وُ تقاضایی، وَ خلاصه هر چیزی مثل اینآ ، ممکنه خالصانه وُ صادقانه نباشه، دام فریبی باشه برای خام کردن شما ؛ خصوصاً از طرف آقایون به خانمها! ... </font></span> </p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: #CCFFFF"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگه با کسی دوست میشین، «زودی میخهای عاطفه وُ دوستی» رو نکوبین، فرصت بدین تا مَحَکهای دوستی اثبات بشه، بعد به تدریج ، اعتمادتونو نشون بدین. </font></span> </p><p> &nbsp;</p></div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;&nbsp; عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-08-28T17:15:45+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی شهادت امام باقر علیه‌السلام تسلیت باد http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5038 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;<div align="justify"> <h2><span style="background-color: #000000"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif"> <font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font> <a href="http://v0.bahjat.ir/index.php/2011-09-08-10-59-53/40-2011-09-11-19-13-35/1558-شهادت-امام-باقر-علیه‌السلام-تسلیت-باد.html"> <font color="#FF0000">شهادت امام باقر علیه‌السلام تسلیت باد</font></a><font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></span></h2> <p> <img class="irc_mi" src="http://rooyeshmag.ir/wp-content/uploads/2015/09/emambagher02_iranbcs.ir_2.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 104px" height="388" border="0" width="550"></p> <p>&nbsp;<img class="irc_mi" src="http://s5.picofile.com/file/8106631034/احادیث_امام_باقر_علیه_السلام_reza_tavakolfard_blogfa_1_.jpg" alt="نتیجه تصویری برای حدیث امام محمد باقر" style="margin-top: 112px" height="330" border="0" width="550"></p></div></div><div id="leadtxt" align="justify"><div class="back_lead"><div id="docDiv4Lead"><br><p> <img class="irc_mi" src="http://s5.picofile.com/file/8121715368/1_2372157203240227383119661201511816314254.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px" height="412" border="0" width="550"></p> <p> <img class="irc_mi" src="http://www.askdin.com/gallery/images/378/1_203.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 20px" height="550" border="0" width="550"></p> <p> <img class="irc_mi" src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/1_imambagher_jpg__1_.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 5px" height="586" border="0" width="550"></p> <p> <img class="irc_mi" src="http://img1.tebyan.net/big/1392/02/23254301951511828720442181869321311618460.jpg" alt="نتیجه تصویری برای احادیث امام محمد باقر" style="margin-top: 0px" height="412" border="0" width="550"></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;&nbsp;تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-08-27T15:36:14+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی بـــوی کـبـــاب، آدم گـرسـنــــه، وَ آرزوی یک لقمه ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5037 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;<div align="justify"> <h4> <span style="text-decoration: overline; background-color: #00B700"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif"> <a href="http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(txu5pco4exfuk2ib34d3v5hm))/detail/685984/weblog/zaeri" target="_blank"> <font color="#FFFFFF">&nbsp;&nbsp; بـــوی کـبـــاب، آدم گـرسـنــــه، وَ آرزوی یک لقمه ... </font></a></font> </span></h4> <p> <br> <br> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> </div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <img class="irc_mi" src="http://img8.irna.ir/1396/13960422/82597219/82597219-71740116.jpg" alt="نتیجه تصویری برای حجة الاسلام‌والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان" style="margin-top: 95px" height="333" border="0" width="500"><p> <img class="irc_mi" src="https://images.gr-assets.com/authors/1399650828p5/2895000.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 125px" height="600" border="0" width="500"></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00;"> &nbsp;وبلاگ زائری، محمدرضا ، خبرآنلاین :</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp; حضرت حجة الاسلام‌والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان را چند سال پیش شناختم و بعد از دیدن و خواندن دو کتاب از آثارشان به ایشان ارادت فراوان پیدا کردم، رفتم و در اصفهان به خدمتشان رسیدم.<br> با این كه كسالت داشتند و به دلیل كهولت سن با سختی و دشواری مواجه بودند بسیار با محبت به پرسش‌هایم پاسخ دادند و بخشی از گفتگوی خواندنی‌مان را هم در مجله "خیمه" منتشر كردم. این روزها در صفحه اینستاگرام سیره علما sire.olama.ir@ این مطلب را به نقل از ایشان دیدم و مطلع شدم كه در بیمارستان بستری هستند، ضمن آرزوی عافیت و سلامت كامل ایشان این داستان خواندنی و قابل تأمل را برای شما نقل می‌كنم و با این كه ملاحظاتی هم در متن موضوع دارم اما برای حفظ امانت، مطلب را چنان كه بوده و با همان ادبیات آورده ام.<br> <br> </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00;"> ایشان گفته‌اند:</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> تابستان سال ۱۳۲۳ در ونک مستوفى منبر می‌رفتم. امام جماعت آنجا كه سید بزرگوارى بود تعریف کرد که یک روز صداى در منزل بلند شد، وقتى آمدم در را باز کردم، </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC;"> خانمى نیمه‌برهنه و بى‌حجاب و آرایش کرده و دست و سینه باز را مقابل خود دیدم، خواستم درب را ببندم و به او بى‌اعتنایى کنم. فکر کردم همین که در خانه یک روحانى با این قیافه آمده شاید معایب بى‌حجابى را نمی‌داند و شاید بتوانم نصیحتش کنم.</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> سرم را پائین انداخته و گفتم بفرمائید. داخل اطاق شده نشست، و مسئله‌اى در مورد ارث از من سئوال کرد. من گفتم خانم من هم از شما مى‌خواهم مسئله‌اى بپرسم اگر جواب دادید، من هم جواب مى‌دهم. گفت: شما از من؟ گفتم: بله. گفت: بفرمائید!<br> گفتم:</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"><span style="background-color: #FFFFCC;"> شخصى در محلى مشغول غذا خوردن است و غذا هم بسیار مطبوع و خوشبو است، گرسنه‌اى از کنار او مى‌گذرد، پایش از حرکت مى‌ایستد، جلوى او مى‌نشیند تا شاید تعارفش کند، ولى او اعتنا نمى‌کند. شخص گرسنه تقاضاى یک لقمه می‌کند او می‌گوید: غذا متعلق به من است و نمى‌دهم، هر چه التماس مى‌کند او به خوردن ادامه می‌دهد، خانم این چگونه آدمی است؟ </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #00B700;"> گفت: آن شخص بی‌رحم از شمر بدتر است.</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> گفتم:</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"><span style="background-color: #FFFFFF;"> گرسنه دو جور است، یکى گرسنه شکم و یکى گرسنه شهوت. جوان و گرسنه شهوت، خانم نیمه‌برهنه و زیبایى را مى‌بیند که همه نوع عطرها و آرایش‌هاى مطبوع دارد، هر چه با او راه می‌رود شاید خانم توجهى به او بکند و مقدارى روى خوش به او نشان بدهد، او به جوان اعتنا نمى‌کند. جوان، اظهار علاقه می‌کند، زن، محل نمى‌گذارد،. جوان، خواهش می‌کند، زن می‌گوید: من نجیبم و حاضر نیستم با تو صحبت کنم. جوان التماس می‌کند، زن توجه نمى‌کند. این خانم چگونه آدمى است؟<br> خانم فکرى کرد و از جا حرکت کرد و از خانه بیرون رفت. </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <br> &nbsp;فردا درب منزل صدا کرد، رفتم در را باز کردم، دیدم سرهنگى دم در ایستاده و اجازه ورود مى خواهد، وقتى وارد اطاق شد و نشست و گفت: من شوهر خانم دیروزى هستم، وقتى که با او ازدواج کردم چون خانواده‌اى مذهبى بودیم از او خواستم با حجاب باشد، گفت: بعد از ازدواج، ولى آنچه به او گفتم و خواهش کردم تهدید کردم، زیر بار نرفت ولى دیروز آمد و از من چادر و پوشش اسلامى خواست، نمى‌دانم شما دیروز به او چه گفتید. ماجرا را به او گفتم. او با خود عبایى آورده بود. به من داد و تشكر كرد و رفت.<br> <br> کانال تلگرامی دکتر محمدرضا زائری<br> <a href="https://telegram.me/morzaeri"> https://telegram.me/morzaeri</a> <br> &nbsp;</span></font></p></div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp; تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-08-27T05:42:35+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی هـنـــگ کــــردم انـگـــار! ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5036 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp; <span style="background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#CE0000">&nbsp; هـنـــگ کــــردم انـگـــار! ...&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font> </span> <p> <img class="irc_mi" src="http://media.snn.ir/download//image/fazayemajazi/1393-10-5/54.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 35px;" height="366" border="0" width="550"></p> <p>&nbsp;</p></div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> &nbsp;سلام جان شیرینم ... بابت حرفهای کسل کننده-ی دیروزم من ِ پیر مرد رو ببخش ... درد دلی بود که به نُدرت میشه به کسی گفت وَ به نُدرت شنونده-ای برای «گوش کردنش » پیدا میشه ؛ حتی تو خونواده-ی خودم ! ... بالاخره دیروز ترکید وُ آوارش رو سر تو ریخت. الانم ، دو ساعتی هست که از خواب بیدار شدم ، خیلی دلم میخواد چیزی بخونم یا بنویسم که شارژم کنه ، ولی دل وُ دماغش رو ندارم ؛ گاهی وقتا «دمای دلم» نزدیک به صفر میرسه. خدا رو شکر که خداییی هست وَ شرم از حضورش باعث میشه که خیلی از خط قرمزها رو رعایت کنم وَ حتی از نزدیک شدن به فکر «خط زردها» ، به درگاهش طلب بخشش وَ کمک کنم. بابا جون ببخش ... عارضه-ی «پیری وُ بی-کسی» بعضی وقتها «روده-درازی» میآره ...<br> <br> هنگ کردم انگار! ... ناخواسته کلید انتر رو زدم وَ مطلب بدون خدا حافظی ارسال شد. در پناه خداوند جمیل وُ سلیم ...</span></font></p></div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-08-25T16:43:38+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی مَسخ کنندگان انقلاب اسلامی کیستند؟ ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5034 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;<div align="justify"> <h1 style="margin: 0px; padding: 0px" class="title"> <span style="text-decoration: overline blink; background-color: #FFFFCC"> <font face="Microsoft Sans Serif"><u> <font size="6" color="#6600CC">&nbsp;</font></u><font size="6"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/700248/weblog/mortezabeheshti" target="_blank"><font color="#6600CC">&nbsp;&nbsp;&nbsp; مَسخ کنندگان انقلاب اسلامی کیستند؟ ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></a></font></font></span></h1> <p> <br> <br> <br> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</p></div> </div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00;"> &nbsp;وبلاگ دکتر مرتضی بهشتی ، خبرآنلاین:</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp; </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC;"> در فضای مجازی دیدم جمله ای از آقای رحیم پور ازغدی نقل شده است در خصوص مسخ انقلاب و گفته اند : « کسانی که به دنبال مسخ انقلاب هستند ، عده ای جاسوس و بعضی الاغ و بعضی دیگر روباه هستند ». </span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00;"> در لغت نامه دهخدا مسخ چنین تعریف شده است :</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> « صورت برگردانیدن به زشتی و برگردانیدن صورت به صورتی بدتر از صورت نخستین ».&nbsp; و در تفاوت تناسخ با مسخ گفته می شود : <br> « در تناسخ ، روح از بدن خارج می شود و به بدن یا جنین دیگرتعلق می گیرد ولی در مسخ روح از بدن جدا نمی شود بلکه تنها شکل ظاهربدن تغییر می کند . یعنی این گونه نیست که نفس انسان به نفس میمون تبدیل شود بلکه افراد مسخ شده با حفظ روح بشری فقط صورتاً همچون میمون و خوک می شوند». <br> 1- بهتر است معلوم کنید منظور شما از این هشدار مسخ در انقلاب است یا تناسخ آن؟ <br> 2- برای شناخت مصداقی افراد جاسوس و الاغ و روباه ؛ بهتر است بطور روشن ؛ شعارها و روش ها و مکتب فکری و مشی سیاسی و تعلق حزبی این سه گروه را معلوم کنید. <br> 3- چگونه شده است که جاسوس و الاغ و روباه هدف واحدی تحت عنوان مسخ انقلاب ، پیداکرده اند زیرا ماهیت و خواستگاه هر یک از این اصناف سه گانه با یکدیگر تفاوت فراوانی دارند؟ <br> </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#6600CC"> <span style="background-color: #FFFFCC;">&nbsp;تصور می کنم منظور شما از مسخ انقلاب ؛ « صورت برگردانیدن به زشتی » بوده باشد و نگران این هستید که جاسوسان و الاغ ها و روباه ها چهره نیکوی انقلاب را به زشتی نشان دهند.</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFFF;">&nbsp;اما هیچگاه نخواسته-اید هراس خود را اینگونه دنبال کنید که چه اتفاقی افتاده است که عموم مردم تحت تاثیر افکار انسان های پلید قرارمی گیرند و به قول شما مسخ می شوند؟</span></font><span style="background-color: #F2F2F2;"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> یادمان نرفته است که پیش از انقلاب گفته می شد : اگر شبکه ای از تلویزیون در اختیار ما باشد با استفاده از حقیقت اسلام و بیان مبانی دینی ایران را آباد می کنیم و... </font> </span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"><br> </font> </span> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#CE0000"> <span style="background-color: #FFFFCC;">&nbsp;حدود چهل سال است که انواع تریبون های رسمی و رسانه های مکتوب و صوتی و دیداری به زبان های مختلف به ستایش انقلاب و دستاوردهای آن مشغول هستند مگر ممکن است که انقلاب نتواند روشنگر دل ها و افکار مخاطبان خود شود؟ </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFFF;">&nbsp;اگر احساس ریزش در میان یاران انقلاب می کنید بهتر است : اولا ؛ ریزش را نسبت به انقلاب و اهداف اولیه آن مرتبط نکنید . ثانیاً برای یکبار هم که شده دلیل ریزش رو به تزاید را در پرونده عملکرد کسانی که رفتارهای نادرست به نام دین داشته اند، جستجو کنید. </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #00B700;">&nbsp;لطفا آدرس اشتباه به مردم ندهید بلکه بدون تعصب ، نواقص و ایرادات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی چهاردهه گذشته را مرور کنیم و با کنارگذاشتن معایب و نواقص مطمئن باشید هیچ صدمه ای به انقلاب وارد نمی شوند حتی اگر دشمنان انقلاب ؛ جاسوس و الاغ و روباه باشند !!! </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00;"> &nbsp;جناب آقای رحیم پور ازغدی ،</span></font><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"><span style="background-color: #00B700;"> چرا سعی نمی کنید با مطالبات قاطبه مردم همراه شوید؟ چرا چشم هایتان را باز نمی کنید تا چهره شهر و مردم را تماشا کنید؟ چرا صدای خاموش مردم را نمی شنوید و دائم از دشمنان فرضی یاد می کنید ؟ انقلاب اگر سفره خودش را به گستردگی ایران عزیز و اقشار و افراد جامعه و احزاب و گرایش های سیاسی و دینی و اجتماعی و.. باز نکند و خیمه انقلاب از متملقین و چاپلوسان و ... پاک نشود بطور قهری از هم پاشیدگی را تجربه خواهد کرد. </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <br> &nbsp;چرا نمی خواهید برای یکبار پرونده عملکرد خودتان را ورق بزنید و کاستی ها را جبران کنید و دل های سوخته اهل دل را که تصور بسیاری از اتفاقات دو دهه اخیر را غیرممکن می دانستند درمان کنید .<br> </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC;"> &nbsp;هیچ می دانید بسیار از افرادی که فکر می کنید تحت تآثیر جاسوسان و الاغ ها و روبهان از انقلاب فاصله گرفته-اند ، درد دین و فرهنگ وتمدن وانسانیت و عدالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ، کمال و کرامت نفس و عزت عمومی دارند و اگر احساس کنند که نور امیدی در پیشانی انقلاب نمایان شده و می خواهند اصلاح روش کنند ؛ در مقابل همه بدخواهان این مرز و بوم ، سرو گونه ایستادگی می کنند و از شرف و تاریخ سرزمینشان دفاع می کنند؟ </span></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <br> </span></font> <span style="background-color: #FFFFFF;"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> &nbsp;بهتر است نگاهی به خودمان و پرونده چهل برگی مدیریت کشور بیندازیم و آسیب و چرایی گرفتاری ها و دوری پیشکسوتان و دوستان دیروز انقلاب را در آن پیدا کنیم و تا دیر نشده است برای برون رفت از تنگناها راه چاره ای انتخاب شود .<br> به حقیت دین باور داشته باشیم و مطالبات عمومی مردم را به رسمیت بشناسیم و زیان و فهم نزدیک تری با مردم پیدا کنیم و باور کنیم در میان همین مردمی که به ادعای همفکران شما فریب خورده اند ؛ مردان و زنان بسیاری هستند که می توانند گره گشای کشور باشند ؛ &nbsp;و باور کنید همه چیز را نمی دانید و نیاز به اندیشه و افکار همگان دارید. برخیزید و بیراهه های رفته را به راه بیاورید.</font></span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"><br> به امید آن روز. <br> دکتر مرتضی بهشتی حقوقدان و پژوهشگر<br> &nbsp;</font></span></p></div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-08-24T15:33:32+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی خـــوشـخـیــــال ِ مثبت اندیش ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5033 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;<div align="justify"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8304517018/XOSH_XY8LE_MOSBAT_AND3SH_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8304517018/XOSH_XY8LE_MOSBAT_AND3SH_1.jpg" class="shrinkToFit" height="778" border="0" width="550"><p> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> &nbsp;خـــوشـخـیــــال ِ مثبت اندیش ...&nbsp;&nbsp; </span></font> </p> <p>&nbsp;</p></div> </div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8304515842/ZOB8LEEH8YE_MAKTABE_.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8304515842/ZOB8LEEH8YE_MAKTABE_.jpg" class="shrinkToFit" height="778" border="0" width="550"><p> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> &nbsp;زباله-های مکتب ِ ...&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p></div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-08-23T06:40:15+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺣﺘﻤﺎ http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5031 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;<div align="justify"> <span style="background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif"><u> <span style="text-decoration: overline"> <font color="#00B700">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font> </span></u> <a href="http://shenasname.com/index5.php?code=1278" style="text-decoration: overline blink"> <font color="#00B700">ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺣﺘﻤﺎ</font></a><u><span style="text-decoration: overline"><font color="#00B700">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></u></font></span> <br> <br> <br> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</div> </div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8304378076/Y8DAM_B8SHAD_FARDAA_SOBH_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8304378076/Y8DAM_B8SHAD_FARDAA_SOBH_1.jpg" height="371" border="0" width="550"></p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8304378226/Y8DAM_B8SHAD_FARDAA_SOBH_6.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8304378226/Y8DAM_B8SHAD_FARDAA_SOBH_6.jpg" height="411" border="0" width="550"></p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8304378618/Y8DAM_B8SHAD_FARDAA_SOBH_4.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8304378618/Y8DAM_B8SHAD_FARDAA_SOBH_4.jpg" height="299" border="0" width="550"></p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8304379200/Y8DAM_B8SHAD_FARDAA_SOBH_3.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8304379200/Y8DAM_B8SHAD_FARDAA_SOBH_3.jpg" height="330" border="0" width="550"></p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8304379500/Y8DAM_B8SHAD_FARDAA_SOBH_2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8304379500/Y8DAM_B8SHAD_FARDAA_SOBH_2.jpg" height="369" border="0" width="550"></p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8304379818/Y8DAM_B8SHAD_FARDAA_SOBH_5.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8304379818/Y8DAM_B8SHAD_FARDAA_SOBH_5.jpg" class="shrinkToFit" height="550" border="0" width="550"></p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> &nbsp;ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ&nbsp; <br> &nbsp;ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷم&nbsp; <br> &nbsp;ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﻢ، ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ&nbsp; <br> &nbsp;ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻢ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ&nbsp; <br> &nbsp;ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺩﻝ، ﺑﺘﮑﺎﻧﻢ ﺍﺯﻏﻢ&nbsp; <br> &nbsp;ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﮔﺬﺷﺖ،&nbsp; <br> &nbsp;ﺑﺰﺩﺍﯾﻢ ﺩﯾﮕﺮ،ﺗﺎﺭ ﮐﺪﻭﺭﺕ، ﺍﺯ ﺩﻝ&nbsp; <br> &nbsp;ﻣﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ، ﺗﺎ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﮔﺮﺩﺩ&nbsp; <br> &nbsp;ﻭ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺧﻮﺵ&nbsp; <br> &nbsp;ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ&nbsp; <br> &nbsp;ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ&nbsp; <br> &nbsp;ﺑﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺻﺪﻕ، ﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﻫﻢ&nbsp; <br> &nbsp;ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﺨﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺴﺖ&nbsp; <br> &nbsp;ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ، ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻓﺮﺩﺍ&nbsp; <br> &nbsp;ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ&nbsp; <br> &nbsp;ﮔﺮﭼﻪ ﺩﯾﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ&nbsp; <br> &nbsp;ﮐﺎﺳﻪ ﺍﯼ ﺁﺏ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮﯾﺰﻡ ،ﺷﺎﯾﺪ&nbsp; <br> &nbsp;ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺯ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ&nbsp; <br> &nbsp;ﺑﺬﺭ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﮑﺎﺭﻡ، ﺩﺭ ﺩﻝ&nbsp; <br> &nbsp;ﻟﺤﻈﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﺑﻢ&nbsp; <br> &nbsp;ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮﻭﻡ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ&nbsp; <br> &nbsp;ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩﻡ، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻢ&nbsp; <br> &nbsp;ﯾﮏ ﺑﻐﻞ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺨﺮم&nbsp; <br> &nbsp;ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺣﺘﻤﺎ&nbsp; <br> &nbsp;ﺑﻪ ﺳﻼﻣﯽ، ﺩﻝ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﺩ ﮐﻨﻢ&nbsp; <br> &nbsp;ﺑﮕﺬﺭﻡ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺭﻓﯿﻖ ، ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﺩﻡ ﺩﺭ&nbsp; <br> &nbsp;ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺪﻭﺯﻡ ﺑﺎ ﺷﻮﻕ&nbsp; <br> &nbsp;ﺗﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻫﻤﺴﻔﺮﯼ ، ﺑﺒﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﺎﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ&nbsp; <br> &nbsp;ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﻬﺮ ﻫﻢ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯾﺴﺖ&nbsp; <br> &nbsp;ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺣﺘﻤﺎ&nbsp; <br> &nbsp;ﺑﺎﻭﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﻢ، ﮐﻪ ﺩﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺴﺖ&nbsp; <br> &nbsp;ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﯾﺮ ﮐﻨﻢ ،ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮﺍ&nbsp; <br> &nbsp;ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻓﺖ&nbsp; <br> &nbsp;ﻭ ﺷﺒﯽ ﻫﺴﺖ، ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻓﺮﺩﺍﯾﯽ&nbsp; </span></font> </p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p><p dir="rtl" style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: #FFFFCC"> <font size="5" face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;«فریدون مشیری» </font></span> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC;"> <br> &nbsp;</span></font></p></div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-08-22T04:02:45+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی اینم از آزادی بیان وَ حـقـوق بـشـر ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5030 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;<div align="justify"> <br> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105); font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"> <span style="background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Arial" color="#6600CC">&nbsp;&nbsp; اینم از آزادی بیان وَ حـقـوق بـشـر ... </font></span></b></div> <div align="justify"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105); font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><br> &nbsp;</font></span></b></div> </div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/Daily-Cartoon/Akbar_Torabpour_Iran_3.sized.jpg" alt="Akbar Torabpour-Iran/Aug.2017" title="Akbar Torabpour-Iran/Aug.2017" height="766" border="0" width="550"><p> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <span style="background-color: #CCFFFF">&nbsp;بی-آشیانی چقدر سخته که ... </span></font></p> <p> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album893/Mehdi_Azizi_74.jpg" name="photo_j" height="778" border="0" width="550"></p> <p> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <span style="background-color: #CCFFFF">&nbsp;به این میگن شـُوت کردن کسی! ... </span></font></p> <p> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album893/Mehdi_Azizi_76.jpg" name="photo_j" height="778" border="0" width="550"></p> <p> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <span style="background-color: #CCFFFF">&nbsp;اینم از آزادی بیان وَ حـقـوق بـشـر ...&nbsp; </span></font></p> <p> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album893/Mehdi_Azizi_73.jpg" name="photo_j" height="778" border="0" width="550"></p> <p> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <span style="background-color: #CCFFFF">&nbsp;فـرعـون-های تمام دوران ...&nbsp; </span></font></p> <p>&nbsp;</p></div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-08-21T08:23:24+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی ما نجار زندگی خود هستیم http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5029 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> <br> &nbsp;<div align="justify"> <span style="background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif"><u> <span style="text-decoration: overline"> <font color="#00B700">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font> </span></u> <a href="http://shenasname.com/index5.php?code=1870" style="text-decoration: overline blink"> <font color="#00B700">ما نجار زندگی خود هستیم</font></a><u><span style="text-decoration: overline"><font color="#00B700">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> </font></span></u></font></span> <br> <br> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</div> </div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <p dir="rtl" style="line-height: 2; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8304191526/NAJ_J8R_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8304191526/NAJ_J8R_1.jpg" height="463" border="0" width="550"></p> <p dir="rtl" style="line-height: 2; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 2; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8304191650/NAJ_J8R_2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8304191650/NAJ_J8R_2.jpg" height="366" width="550"></p> <p dir="rtl" style="line-height: 2; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 2; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8304191834/NAJ_J8R_4.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8304191834/NAJ_J8R_4.jpg" height="288" border="0" width="550"></p> <p dir="rtl" style="line-height: 2; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 2; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8304192084/NAJ_J8R_3.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8304192084/NAJ_J8R_3.jpg" height="366" border="0" width="550"></p> <p dir="rtl" style="line-height: 2; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 2; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"> &nbsp;</font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC">&nbsp;&nbsp;&nbsp; روزی روزگاری یک پیرمرد نجاری بود ماهر وُ عاقل ... سالها بود که کارش سَرکارگری وُ مدیریت بقیه کارگرآ توُ اون کارگاه ِ بزرگ بود. از قضای روزگار توُ اون شهری که کاروُ زندگیش صَرف میشد ، یک زلزله-ی بدی اومد وُ خیلی از خونه-ها خراب شدن وُ عده-ای هم زیر آوار برحمت خدا رفتن ؛ همه-ِی خوُنواده-ی اون هم که با هم زندگی میکردن، توُ این زلزله کشته شدن ، بجز خودش که موقع زلزله توُ کارگاه مشغول کار بود وُ جوُن ِ سالم به دَر بُرد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span> </p> <p dir="rtl" style="line-height: 2; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> &nbsp;بعد از زلزله، دیگه پیر مرد نجار هیچ انگیزه-ای واسه کار نداشت، بقول قدیمیآ «کاملا از دل وُ دِماغ افتاده بود» ... طولی نکشید که اعلام از کار-افتادگی کرد. صاحب کارگاه هر کاری کرد نتوُنست منصرفش کنه ، بالاخره بهش گفت: «اقلان، واسه یادگاری هم که شده ساخت یک خونه رو قبول کن»، اون هم با اکراه وُ بی-میلی، ناچار قبول کرد. </span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 2; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: #CCFFFF"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC">&nbsp; نجار پیر که دیگه حس وُ حال کار کردن رو نداشت، خیلی زود سَر وُ تَه کار رو بهم آورد وُ خونه رو ساخت وُ تحویل داد تا از شَرش راحت بشه ؛ ولی به کسی نگفت که همه-ی ناراحتیش از اینه که «اگه خونه-ی خودش رو بهتر وُ محکمتر ساخته بود، تموم خونوادش زیر آوار زلزله کشته نمیشدن، فوقش دچار جراحت وُ شکستگی میشدن» ... </font></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 2; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: #CCFFFF"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC">&nbsp;وقتیکه آخرین خونه رو تحویل صاحب کارگاه داد، اربابش کلید خونه رو بهش پس داد وُ گفت: «این خونه هدیه-ی من به توست، بخاطر یک عُمر کار وُ تلاش برای من وَ مردم»! ...&nbsp; نجار پیر که حسابی جاخورده بود، لام تا کام حرفی نزد وُ به دور دستها خیره شد ؛ به خورشید گلگونی که به سرعت داشت غروب میکرد ... </font></span> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <br> &nbsp;</span></font></p></div> </div> <p> <font color="#000099"> <font size="5" face="Latha"> <font face="Arial" color="#0000FF"> <span style="text-decoration: overline; "> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00"> &nbsp; بازنویسی کامل :</span></b></span><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2; text-decoration:overline"><b style="font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> عـبـــد عـا صـی</b><b style="font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">&nbsp; </b></span> </font></font></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-08-18T11:22:07+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی تأمین رفاه سالمندان! ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5028 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> &nbsp; &nbsp; </div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/Daily-Cartoon/Arcadio_Esquivel_6.jpg" alt="Arcadio Esquivel/Aug.2017" title="Arcadio Esquivel/Aug.2017" name="photo_j" height="428" border="0" width="550"><p> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC">خرم آنروز کزین منزل ویران بروم / راحت جان طلبم وَز </span></font></p> <p> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC">پی ِ جانان بروم ... </span></font></p> <p> <img src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/Daily-Cartoon/Seyran_Caferli_Azerbaijan_1.sized.jpg" alt="Seyran Caferli-Azerbaijan/Aug.2017" title="Seyran Caferli-Azerbaijan/Aug.2017" height="792" border="0" width="550"></p> <p><span style="background-color: #FFFF00"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#6600CC"> تأمین رفاه سالمندان! ... </font></span></p> </div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b> text/html 2017-08-17T13:22:14+01:00 FARSIBLOG.mihanblog.com عـبــد عـا صـی حجت‌الاسلام زائری، رامبد جوان، خندوانه، وظیفه روحانیت، وَ ... http://FARSIBLOG.mihanblog.com/post/5027 <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <strong> <b> &nbsp;<p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p><div dir="rtl" align="justify"> <div style="DIRECTION: rtl"> <div id="docDiv3TitrRou"> &nbsp;<div align="justify"> <h1 class="Htags"> <span style="text-decoration: overline blink; background-color: #FFFFCC"> <font face="Microsoft Sans Serif"> <a class="title" href="http://www.yjc.ir/fa/news/6206613/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%82%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AF-%C3%98%C2%AD%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%AA%C3%A2%C2%80%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85-%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A6%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B2-%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%82%C3%99%C2%87-%C3%98%C2%AE%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%87%C3%A2%C2%80%C2%8C%C3%98%C2%B4%C3%99%C2%88-%C3%99%C2%88-%C3%99%C2%BE%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%AE-%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%AF-%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86">&nbsp;&nbsp; حجت‌الاسلام زائری، رامبد جوان، خندوانه، وظیفه روحانیت، وَ ...&nbsp; </a></font></span></h1> <span style="text-decoration: overline"> <u><br> </u></span> <br> <br> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; </b></font></span></b><br> &nbsp;</div> </div> <div id="leadtxt" align="justify"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"> <img src="http://files.namnak.com/users/fm/aup/201708/797_pics/%C3%98%C2%AD%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%AA-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85-%C3%99%C2%85%C3%98%C2%AD%C3%99%C2%85%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%B6%C3%98%C2%A7-%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A6%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C.jpg" alt="حجت الاسلام محمدرضا زائری" title="نظر جالب حجت الاسلام محمدرضا زائری درباره خندوانه" height="366" border="0" width="550"><p> <img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 10px 10px;" title="انتقاد حجت‌الاسلام زائری از مسابقه خنداننده‌شو و پاسخ رامبد جوان" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/26/6635732_621.jpg" alt="انتقاد حجت‌الاسلام زائری از مسابقه خنداننده‌شو و پاسخ رامبد جوان" height="385" border="2" width="550"></p> <p> <img class="irc_mi" src="http://setarehcinema.ir/wp-content/uploads/2017/07/khandevaneh-fasl-4-Mosabeghe-khandanandeh-sho-marhaleye-3-Ghesmat-3.jpg" alt="نتیجه تصویری برای زائری در خندوانه" style="margin-top: 47px;" height="366" border="0" width="550"></p> <p> <img class="irc_mi" src="http://www.owmi.ir/wp-content/uploads/2017/06/6332739_505.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px;" height="378" border="0" width="550"></p> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به گزارش خبرنگار حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت‌الاسلام محمدرضا زائری مهمان دیشب خندوانه بود.<br> او که با هدیه‌هایی از جمله نسخه جدید ترجمه قرآن کریم به این برنامه آمده بود؛ در آغاز یک صفحه از کتابی را که شامل احادیث قدسی بود، خواند. حجت الاسلام زائری این روزها مشغول آماده‌سازی و انتشار مجله خود است.<br> وی در مورد توانایی آشپزی خود گفت: نیمرو می‌توانم درست کنم. ما بین آخوندها آشپز خوب زیاد داریم، چون مجبورند در دوران طلبگی و حجره نشینی آشپزی کنند.<br> این روحانی متولد کرمان و بزرگ شده بندرعباس، در مورد برنامه خندوانه گفت: خندوانه جزو افتخارات تلویزیون و قابل دفاع است و کار ارزشمندی است. اما فقط دیکته نانوشته است که ایراد ندارد.</font></span><font face="Mihan-IransansBold" color="#00B700"><span style="background-color: #F2F2F2;"> ما گاهی آنقدر مطلق انگارانه نگاه می‌کنیم که گویا نباید هیچ ایرادی وجود داشته باشد. در صورتی که هیچ چیزی به صورت مطلق بدون ایراد نیست. مخصوصاً در مورد مسائلی که الگویی برای آن وجود ندارد. خیلی از کارهای ما آزمون و خطاست برای اینکه کشف کنیم، چه کارهایی باید انجام دهیم. وقتی کاری بزرگ باشد ایرادهایی به آن وارد می شود.</span></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> وی افزود: در برنامه‌های فصل‌های گذشته خندوانه، این مشکل وجود داشت که طوری رفتار می‌شد انگار خنده به خودی خود فضیلت است اما این اشکال است. ما باید بفهمیم برای چه می‌خندیم. ما قطعا دنبال خنده‌ایم و خدا به خنده ما راضی است. متاسفانه یکسری تصورهای غلطی داریم ولی</span></font><font face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: #FFFFFF;"><font color="#00B700"> واقعیت این است که دینی که ما را در جاهایی به گریه تشویق می‌کند، به خنده و شادی نیز تشویق می‌کند. اما مهم این است که ریشه این شادی کجاست. چون اسلام می خواهد شادی امتداد داشته باشد. من جرات و جسارت خندوانه را ستایش می کنم.</font></span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font color="#000099"><br> وی افزود: این برنامه فرصت شادی ایجاد کرده و چیزی که باید همه به دنبال آن باشیم، خانواده است. داغی مثل مرگ ستایش و آتنا همه ما را می سوزاند. تهدید خانواده جدی ترین مشکل همه ماست. تعجب می کنم با مشکلات بزرگی مثل بی آبی، بیکاری، فساد و اعتیاد روبرو هستیم و سر چیزهای بی ارزشی دعوا می کنیم. </font></span> <font color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFFF;"> خندوانه فضایی ایجاد می کند که خانواده کنار هم باشند و در روایت داریم نشستن زن و مرد در کنار خانواده از اعتکاف در مسجد باارزش تر است.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> حجت الاسلام زائری در ادامه با نقدی به خنداننده شو گفت: در مورد بعضی اجراهای خنداننده شو هرچند من به تعارف داشتن اعتقادی ندارم،</span></font><font color="#6600CC"><span style="background-color: #FFFFCC;"> اما گاهی نمایشی اجرا می شد که مناسب خانواده نبود.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> رامبد جوان در پاسخ گفت: تصمیم ما این بود که شادی، احترام و محبت را ترویج کنیم و ذهن همه به این مسائل حساس شود. یکسری جوان را دعوت می‌کنیم که در خندوانه استعداد خود را بروز دهند و این حواشی شروع می شود و شما می گویید مناسب خانواده نیست. ما زبان رسانه را می دانیم و رعایت می کنیم اما آن بچه ها، جوانان همین کشور و واقعی هستند و وارد این قالب رسانه نشده اند.<br> حجت الاسلام زائری گفت:</span></font><font color="#00B700"><span style="background-color: #FFFFCC;"> ولی وقتی ارتباطات مشترک را در نظر می گیریم، باید سطح توقع همه جامعه را در نظر بگیریم. حساسیت‌هایی که روی برنامه خندوانه است، نشان می دهد که این برنامه دیده شده است.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> جوان پرسید: </span> <span style="background-color: #FFFF00;"> پس تلویزیون وظیفه‌اش این است که فیلتر کند؟</span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> مهمان خندوانه پاسخ داد:</span></font><span style="background-color: #FFFFFF;"><font color="#00B700"> اتفاقاً یک برنامه وقتی حس ایجاد می‌کنند که پنجره باشد نه قاب عکس. منتها همه جای دنیا شیوه بیان واقعیت را مدیریت می‌کنند. نه فقط تلویزیون بلکه من به عنوان یک آخوند هم وظیفه ام همین است. اگر بخواهم مخاطب با من ارتباط برقرار کند، باید در مورد یک چیزی صحبت کنم که مخاطب من بفهمد و قبول داشته باشد.</font></span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font color="#000099"><br> در بین صحبت‌های مهمان و میزبان خندوانه صدای باران شنیده شد و حجت الاسلام زائری گفت: یکی از جاهایی که دعا مستجاب می‌شود، موقع بارش باران و در جمع مومنان است. خدایا دل مردم ما را شاد کن و غم و غصه را از دل مردم بردار. پدرها و مادرها و دخترها و پسرها را با هم مهربان کن.<br> بعد از یک رفت و برگشت رسانه‌ای صحبت‌ها ادامه یافت.<br> روحانی مهمان خندوانه، نقش یک روحانی را چنین بیان کرد:</font></span><font color="#00B700"><span style="background-color: #F2F2F2;"> روحانیت قرار بوده نقش معنوی و عاطفی در جامعه داشته باشد. یعنی درد مردم را بشنود، در مشکلات همراهشان باشد و از جهت عاطفی مددکاری کند. به دلایلی از جمله مدرنیته این ارتباط روز به روز کمتر شد. هر دو طرف از این قطع ارتباط ضرر می کنند.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> وی پس از بیان خاطره‌ای گفت: جامعه ما با بافت سنتی این خلأ را احساس می کند. قشرهای مختلف اجتماعی ما اگر با هم ارتباط نداشته باشند، جامعه از هم گسسته می شوند. این مسئله جامعه و زندگی و آینده ماست نه خوش آمدن یا نیامدن ما یا دیگران از یک قشر.</span></font><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: #00B700;"> مسئله اینجاست که ما با هم صحبت نمی کنیم و این مصیبت امروز ماست.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> </span> <span style="background-color: #FFFFCC;"> رامبد جوان گفت:</span><span style="background-color: #FFFF00;"> من می‌گویم کوتاهی از شماست. مردم که زندگی خود را می کنند؛ شما یا بیرون از مردم هستید یا بین کسانی هستید که تحت هر شرایطی شما را قبول دارند. مگر وظیفه شما این نیست به سراغ کسانی بروید که آغوششان برای شما باز نیست؟</span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> </span> <span style="background-color: #F2F2F2;"> حجت الاسلام زائری پاسخ داد:</span></font><font color="#00B700"><span style="background-color: #FFFFCC;"> شما تا به حال شده که وقتی آخوند می‌بینید به سراغش بروید و با او صحبت کنید؟ اینکه من باید زبان مخاطب را یاد بگیرم قبول. مردم از روحانیت فقط خطبه نماز جماعت را می‌بینند. یک بخشی از این مشکل هم عرف اجتماعی است. روابط اجتماعی دو طرفه است.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br> او سپس به مشکلات ایجاد شده به علت کم حرف زدن و فاصله گرفتن افراد از یکدیگر اشاره کرد.<br> پس از بازی دارت مهمان و میزبان خندوانه، در پایان برنامه حجت الاسلام زائری به دوربین خندوانه لبخند 20 ثانیه‌ای زد.</span></font></font></font></p></div> </div> <p> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font> </span></font> </p></div> </div> </div> <span style="background-color: #FFFF00"> </span></b></strong></b></div><b><strong><b> </b> </strong> <span style="background-color: #FFFF00"> </span> </b>